Back
Fishermen

Fishermen

(n)
UK
ˈfɪʃəmən
US
ˈfɪʃərmɪn
Definition: Fishermen, fishing boats; fishermen, fishermen
Meaning: Những người đánh cá, thuyền chài; những ngư phủ, dân chài
Not Common
How to use "Fishermen" vocabulary in sentence (example)

Halong Bay is approximately 579 square miles in size and is home to approximately 1600 fishermen who live in floating villages.

View more