Halong Bay facts
14 Jul, 2020
Total vocabularies: 236
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Located in the Quang Ninh province of Vietnam is Halong Bay .

Nằm ở tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam là Vịnh Hạ Long.

This bay is famous for its more than 1960 limestone , rocky, tall islands which are rich in tropical vegetation .

Vịnh này nổi tiếng với hơn 1960 hòn đảo đá vôi, lổn nhổn đá, cao, có thảm thực vật nhiệt đới phong phú.

Halong Bay is approximately 579 square miles in size and is home to approximately 1600 fishermen who live in floating villages .

Vịnh Hạ Long có kích thước khoảng 579 dặm vuông và là quê hương của khoảng 1600 ngư dân đang sống ở làng nổi.

The rich biodiversity of the bay , and its beauty and its history has captured the interest of many throughout the ages .

Sự đa dạng sinh học phong phú của vịnh, vẻ đẹp và lịch sử của nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trong suốt thời gian qua.

It is classified as both a World Heritage Site by UNESCO, and as one of the New 7 Wonders of Nature .

Nó được UNESCO xếp hạng là Di sản Thế giới và là một trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới.

Halong Bay means 'descending dragon bay'.

Vịnh Hạ Long có nghĩa là 'vịnh rồng hạ xuống'.

Legend states that gods sent dragons , who dropped jewels and jade from their mouths into the bay , creating the islands .

Truyền thuyết kể rằng các vị thần đã gửi những con rồng, những người đã thả đồ trang sức và ngọc từ miệng xuống vịnh, tạo ra các hòn đảo.

Research has shown that there were prehistoric humans in the area tens of thousands of years ago.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng đã có người tiền sử ở khu vực này hàng chục nghìn năm trước.

The bay extends 120km along the coastline and is 1,553 square kilometers in size.

Vịnh kéo dài 120 km dọc theo đường bờ biển và có diện tích 1.553 km vuông.

Many of the more than 1960 islands have secluded beaches , grottos and caves .

Nhiều trong số hơn 1960 hòn đảo có các bãi biển, hang động và hang động hẻo lánh.

Some of the wildlife found on the islands include: monkeys , birds , lizards , and even antelopes .

Một số động vật hoang dã được tìm thấy trên đảo bao gồm: khỉ, chim, thằn lằn và thậm chí cả linh dương.

There are 450 different mollusks and 200 different species of fish in Halong Bay .

Có 450 loài động vật thân mềm và 200 loài cá khác nhau ở Vịnh Hạ Long.

Some of the islands have permanent residents and tourism businesses.

Một số hòn đảo có cư dân thường trú và các doanh nghiệp du lịch.

Most of the islands in Halong Bay are limestone .

Hầu hết các hòn đảo ở Vịnh Hạ Long đều là đá vôi.

This limestone has been forming for over 500 million years.

Đá vôi này đã được hình thành trong hơn 500 triệu năm.

Less than half of the islands have been named.

Ít hơn một nửa số đảo đã được đặt tên.

Many of the names come from the shape of the islands themselves, such as Mai Nha Island ( roof ) and Voi Island ( elephant ).

Nhiều tên gọi bắt nguồn từ hình dạng của chính các hòn đảo, chẳng hạn như hòn Mái Nhà (roof) và hòn Voi (elephant).

Many of the islands are untouched due to their steep edges and heights which make it too dangerous to explore.

Nhiều hòn đảo còn hoang sơ do có độ cao và rìa dốc khiến việc khám phá quá nguy hiểm.

Some of the islets (small islands ) rise from the water to heights of up to 330 feet.

Một số đảo nhỏ (islets) nhô lên khỏi mặt nước với độ cao lên đến 330 feet.

The height to width ratio of many of these islets is 6:1.

Tỷ lệ chiều cao và chiều rộng của nhiều hòn đảo nhỏ này là 6: 1.

They reach much higher than they are wide.

Chúng đạt đến cao hơn nhiều so với bề rộng.

The most famous grottos in Halong Bay are Heavenly Residence Grotto (Thien Cung), Surprise Grotto (Sung Spot), Driftwood Grotto (Dau Go) and Three Palace Grotto (Tam Cung).

Các hang động nổi tiếng nhất ở Vịnh Hạ Long là Động Thiên Đường (Thiên Cung), Động Bất Ngờ (Sung Spot), Động Gỗ Trôi (Đầu Gỗ) và Động Tam Cung (Tam Cung).

The grottos in Halong Bay are some of the most spectacular in the world.

Những hang động ở Vịnh Hạ Long là một trong những hang động ngoạn mục nhất trên thế giới.

Many are open to visitors but a number of others are not in an attempt to preserve their integrity .

Nhiều nơi mở cửa cho du khách tham quan nhưng một số khác thì không cho du khách tham quan trong nổ lực bảo tồn tính toàn vẹn của chúng.

There are both an oceanic and seashore biosystem and a tropical evergreen biosystem in this region.

Có cả hệ sinh thái biển và đại dương cũng như hệ sinh thái nhiệt đới thường xanh ở khu vực này.

There are 60 widespread faunal and 14 widespread floral species in this region.

Có 60 loài động vật và 14 loài hoa phổ biến rộng rãi trong khu vực này.

Nguyen Trai, a scholar and poet wrote about Halong Bay 500 years ago, calling it 'rock wonder in the sky'.

Nguyễn Trãi, một học giả và nhà thơ đã viết về Vịnh Hạ Long cách đây 500 năm, gọi nó là 'kỳ quan đá dựng giữa trời cao'.

The Ministry of Culture, Sports and Tourism of Vietnam listed Halong Bay in the National Relics and Landscapes publication in 1962.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã liệt kê Vịnh Hạ Long trong Di tích và Phong cảnh Quốc gia xuất bản năm 1962.

UNESCO classified the core of Halong Bay as a World Heritage Site in 1994.

UNESCO đã xếp vùng lõi của Vịnh Hạ Long là Di sản Thế giới vào năm 1994.

Ho Chi Minh, who was both the prime minister and the president of Vietnam at different times, called Halong Bay 'the wonder that one cannot impart to others'.

Hồ Chí Minh, người vừa là thủ tướng vừa là chủ tịch nước của Việt Nam vào các thời điểm khác nhau, đã gọi Vịnh Hạ Long là 'kỳ quan không thể truyền lại cho người khác'.

The mines placed in the channels between the islands by the US.

Những quả mìn do Mỹ đặt trong các con kênh giữa các đảo.

Navy during the Vietnam War there is still a threat to shipping today.

Hải quân trong Chiến tranh Việt Nam vẫn còn là mối đe dọa đối với hàng hải ngày nay.

Tăng