Back

English vocabulary by topic: climate

Do you know how tornadoes form? Why do earthquakes only happen in certain areas? Why is the global climate changing? Ettip invites you to study English with Ettip and explore popular climates as well as have a scientific look at the natural phenomena that are happening where we live.

Circle
UK
ˈsɜːkl
US
ˈsɜːrkl
Definition: A round plane figure whose boundary (the circumference) consists of points equidistant from a fixed point (the centre).
Meaning: Đường tròn, hình tròn
Low pressure
UK
ləʊ ˈprɛʃə
US
loʊ ˈprɛʃər
Definition: A condition of the atmosphere in which the pressure is below average (e.g. in a depression).
Meaning: Áp suất thấp
Underwater
UK
ˌʌndəˈwɔːtə(r)
US
ˌʌndərˈwɔːtər
Definition: Situated, occurring, or done beneath the surface of water.
Meaning: Ở dưới mặt nước, dưới mặt nước
Freeze-thaw
UK
friːz-θɔː
US
friz-θɔ
Definition: Freezing - thawing
Meaning: Sự đóng băng - tan băng
Ring of fire
UK
rɪŋ ɒv ˈfaɪə
US
rɪŋ ʌv ˈfaɪər
Definition: Pacific Ring of Fire (area prone to earthquakes and volcanic eruptions)
Meaning: Vành đai lửa Thái Bình Dương (khu vực hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa)
Tension
UK
ˈtenʃn
US
ˈtenʃn
Definition: The state of being stretched tight.
Meaning: Sự căng, độ căng, tình trạng căng
Spinning
UK
ˈspɪnɪŋ
US
ˈspɪnɪŋ
Definition: The action or process of spinning; the conversion of fibres into yarn.
Meaning: Làm quay tròn, đánh cho quay (con quay, người nào); làm lảo đảo
Rainstorm
UK
ˈreɪnstɔːm
US
ˈreɪnstɔːrm
Definition: A storm with heavy rain.
Meaning: Mưa bão
Supersaturated
UK
ˌsuːpəˈsætʃəreɪtɪd
US
ˌsuːpɚˈsætʃəreɪtɪd
Definition: Super Saturation
Meaning: Siêu bão hòa
Snow-prone
UK
ˈsnəʊ-prəʊn
US
ˈsnoʊ-proʊn
Definition: Easy to snow
Meaning: Dễ có tuyết rơi
Safeguarding
UK
ˈseɪfɡɑːdɪŋ
US
ˈseɪfɡɑːrdɪŋ
Definition: Protect, protect, keep, guard
Meaning: Che chở, bảo vệ, giữ gìn, canh gác
Livestock
UK
ˈlaɪvstɒk
US
ˈlaɪvstɑːk
Definition: Farm animals regarded as an asset.
Meaning: Vật nuôi, thú nuôi
Sublimation
UK
ˌsʌblɪˈmeɪʃn
US
ˌsʌblɪˈmeɪʃn
Definition: (chemistry) sublimation
Meaning: (hóa học) sự thăng hoa
Tides
UK
taɪdz
US
taɪdz
Definition: Tides, tides; water, tidal water
Meaning: Triều, thuỷ triều; con nước, nước thủy triều
Tidal waves
UK
ˈtaɪdl weɪvz
US
ˈtaɪdəl weɪvz
Definition: An exceptionally large ocean wave, especially one caused by an underwater earthquake or volcanic eruption.
Meaning: Sóng thủy triều
Mobile phone
UK
ˈməʊbaɪl fəʊn
US
ˈmoʊbl foʊn
Definition: A telephone with access to a cellular radio system so it can be used over a wide area, without a physical connection to a network.
Meaning: Điện thoại di động
Rainfall
UK
ˈreɪnfɔːl
US
ˈreɪnfɔːl
Definition: The fall of rain.
Meaning: Lượng mưa
Visibility
UK
ˌvɪzəˈbɪləti
US
ˌvɪzəˈbɪləti
Definition: The state of being able to see or be seen.
Meaning: Tầm nhìn ( điều kiện của ánh sáng hay thời tiết để nhìn các vật ở cách một khoảng )
Drifts
UK
drɪfts
US
drɪfts
Definition: Objects drift, swept away; objects blown into piles (snow, sand, etc.)
Meaning: Vật trôi dạt, bị cuốn đi; vật bị thổi thành đống (tuyết,cát...)
Warfare
UK
ˈwɔːfeə(r)
US
ˈwɔːrfer
Definition: Engagement in or the activities involved in war or conflict.
Meaning: Chiến tranh