Back
This

This

(pro)
UK
ðɪs
US
ðɪs
IPA phonetic transcription of "This" vocabulary in British accent
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌð.ə(r)/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "This" vocabulary in American accent
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌðər/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/