Back
From

From

(prep)
UK
frəm
US
frəm
IPA phonetic transcription of "From" vocabulary in British accent
f
find/faɪnd/
iff/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
IPA phonetic transcription of "From" vocabulary in American accent
f
find/faɪnd/
iff/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/