Back
Not

Not

(adv)
UK
nɒt
US
nɑːt
IPA phonetic transcription of "Not" vocabulary in British accent
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Not" vocabulary in American accent
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/