Back
And

And

(conj)
UK
ənd
US
ənd
IPA phonetic transcription of "And" vocabulary in British accent
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "And" vocabulary in American accent
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/