Back
On

On

(prep)
UK
ɒn
US
ɑːn
IPA phonetic transcription of "On" vocabulary in British accent
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
IPA phonetic transcription of "On" vocabulary in American accent
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
n
no/nəʊ/
ten/ten/