Back
That

That

(adj)
UK
ðæt
US
ðæt
IPA phonetic transcription of "That" vocabulary in British accent
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌð.ə(r)/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "That" vocabulary in American accent
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌðər/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/