Back
In the end

In the end

(adv)
UK
ɪn ðə end
US
ɪn ðə end
IPA phonetic transcription of "In the end" vocabulary in British accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌð.ə(r)/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "In the end" vocabulary in American accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌðər/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/