What Is The World's Most Expensive Fruit?
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 267
Minutes to read: 3
Topic: Food
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
We don't usually think about fruit being that expensive .

Chúng tôi thường không nghĩ về việc trái cây lại đắt đến như vậy.

In fact, I can typically find a banana for less than a dollar in most places!

Thực tế là, tôi thường có thể tìm thấy một quả chuối với giá dưới một đô la ở hầu hết các nơi!

Fruit is meant to be a good part of a balanced diet , so even if you do end up spending a few bucks more on your favorite fruit , at least it's for a worthy cause.

Trái cây được coi là một phần tốt của một chế độ ăn uống phù hợp, vì vậy, ngay cả khi cuối cùng bạn phải chi thêm vài đô cho loại trái cây yêu thích của mình, ít nhất đó là vì một lý do xứng đáng.

Even something like pineapples , a tropical fruit which can only be grown in certain climates, are still easy to find almost anywhere.

Ngay cả những thứ như dứa, một loại trái cây nhiệt đới chỉ có thể trồng ở một số vùng khí hậu nhất định, vẫn rất dễ tìm thấy ở hầu hết mọi nơi.

Thanks to mass production , even after shipping costs they still won't end up being too costly.

Nhờ sản xuất hàng loạt, ngay cả sau khi chi phí vận chuyển, chúng vẫn sẽ không quá tốn kém.

But what if I told you there was a certain type of pineapple that is worth thousands of dollars?

Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng đã từng có một loại dứa trị giá hàng nghìn đô la thì sao?

To be fair, that wouldn't be too far off from how things were a few centuries ago.

Công bằng mà nói thì giá tiền đó gần đúng với với giá tiền của quả dứa cách đây vài thế kỷ.

Looking into the past.

Hãy nhìn về quá khứ.

To put things into perspective, let's take a step back in time!

Để đánh giá về tầm quan trọng thật sự, chúng ta hãy lùi lại một bước về quá khứ!

In the 1700's, pineapples used to be a status symbol of wealth .

Vào những năm 1700, dứa từng là biểu tượng địa vị của sự giàu có.

This was because they weren't grown in Europe, so when world explorers brought back this rare and exotic new fruit , supply was low and demand was high.

Điều này là do chúng không được trồng ở châu Âu, vì vậy khi các nhà thám hiểm thế giới mang về loại trái cây mới lạ và hiếm này, nguồn cung thấp và nhu cầu cao.

In those days, one pineapple would cost today's equivalent to $8,000 dollars!

Vào những ngày đó, một quả dứa có giá ngày nay tương đương 8.000 đô la!

Of course, pineapples are now easily acquired, even by us average folks , and the symbol is gone.

Tất nhiên, dứa bây giờ dễ dàng mua được, ngay cả với những người bình thường như chúng tôi, và biểu tượng đã không còn nữa.

However, there are still a few pineapples with a hefty price tag on them.

Tuy nhiên, vẫn có một vài quả dứa mang trên mình mức giá quá đắt.

At the Lost Gardens of Heligan in the United Kingdom, you will find pineapples grown in mud structures heated with rotting manure .

Tại những khu vườn bị lãng quên của Heligan (Lost Gardens of Heligan) ở Vương quốc Anh, bạn sẽ tìm thấy những quả dứa được trồng trong các cấu trúc bùn được nung với phân bón thối rữa.

But don't worry - the pineapples never actually come into contact with the manure.

Nhưng đừng lo lắng - dứa không bao giờ thực sự tiếp xúc với phân.

The odd strategies used here are reflective of older techniques in order to grow this tropical fruit in a colder climate .

Các chiến lược kỳ lạ được sử dụng ở đây phản ánh các kỹ thuật cũ hơn để trồng loại trái cây nhiệt đới này trong khí hậu lạnh hơn.

In fact, the structure these rare pineapples are grown in was unearthed in 1991 and renovated just two years later to a working state.

Trên thực tế, cấu trúc của những quả dứa quý hiếm này đã được khai quật vào năm 1991 và được cải tạo chỉ hai năm sau đó để đưa vào trạng thái hoạt động.

How much does it cost to make these pineapples ?

Chi phí để làm những quả dứa này là bao nhiêu?

Well technically, these special pineapples aren't even on the market - so they're priceless .

Về mặt kỹ thuật, những quả dứa đặc biệt này thậm chí không có trên thị trường - vì vậy chúng vô giá.

However with the manpower over the course of the 2 years it takes to grow a pineapple, the cost to make each pineapple is $1,300.

Tuy nhiên, với nhân lực trong 2 năm để trồng dứa, chi phí để làm mỗi quả dứa là 1.300 đô la.

So if they're not for sale , where do they go?

Vậy nếu chúng không được bán, chúng sẽ đi đâu?

The successfully grown pineapples go right back to the staff who grew them as an appreciation for growing them in the first place.

Những quả dứa được trồng thành công sẽ được trả lại ngay cho các nhân viên đã trồng chúng như một sự đánh giá cao vì đã trồng chúng ngay từ đầu.

But, one of the pineapples has been given away .

Nhưng, một trong những quả dứa đã được cho đi.

The second pineapple ever grown in the Lost Gardens was gifted to Queen Elizabeth II in honor of her 50th wedding anniversary .

Quả dứa thứ hai từng được trồng ở Lost Gardens đã được tặng cho Nữ hoàng Elizabeth II nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bà.

If that's what it takes to get your hand on one of these Victorian-grown pineapples , I wouldn't hold your breath!

Nếu đó là lý do để bạn muốn có được một trong những quả dứa trồng được ở Victoria này, tôi nghĩ bạn sẽ không có khả năng để mua nó đâu.

How much are these pineapples worth?

Những quả dứa này trị giá bao nhiêu?

If one of these elusive pineapples were to go up for auction or sale , due to the rarity , ancient technique , time spent growing, and manual labor , these pineapples are worth $16,000!

Nếu một trong những quả dứa khó nắm bắt này được đem ra đấu giá hoặc bán, do sự quý hiếm, kỹ thuật cổ xưa, thời gian trồng trọt và lao động thủ công, những quả dứa này trị giá 16.000 đô la!

Although you will probably never be able to taste one for yourself, staff describes the taste as "deliciously sweet , not stringy , and with an explosive flavor ".

Mặc dù bạn có lẽ sẽ không bao giờ có thể tự mình nếm thử, nhưng nhân viên mô tả hương vị là "rất ngon ngọt, không có xơ và có hương vị bùng nổ".

On the plus side, at least the legacy of these pineapples will make us appreciate the lowly cost of our standard Dole pineapples at the grocery store !

Xét về khía cạnh tích cực, ít nhất di sản của những quả dứa này sẽ khiến chúng ta đánh giá cao giá thành rẻ của những quả dứa Dole tiêu chuẩn của chúng ta tại cửa hàng tạp hóa!

Tăng