What is Panna Cotta?
31 Aug, 2020
Total vocabularies: 235
Minutes to read: 3
Topic: Food
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Panna cotta is an Italian dessert , most popular in Northern Italy, and probably originated in the Piedmont region of the country.

Panna cotta là một món tráng miệng của Ý, phổ biến nhất ở miền Bắc nước Ý, và có lẽ có nguồn gốc từ vùng Piedmont của đất nước.

Its name translates to cooked cream , but it is actually not cooked that much.

Tên của nó có nghĩa là kem nấu chín, nhưng nó thực sự không được nấu nhiều như vậy.

Milk and cream , plus sugar and flavorings are cooked together for a brief period of time, and then added to a thickening agent (most often gelatin ).

Sữa và kem, cùng với đường và hương liệu được nấu cùng nhau trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó được thêm vào chất làm đặc (thường là gelatin).

This simple pudding gets firmer as it cools and is usually served chilled.

Món ăn tráng miệng đơn giản này trở nên cứng hơn khi nguội và thường được phục vụ ướp lạnh.

The relative simplicity of the panna cotta recipe makes it a terrific dessert choice for even novice cooks .

Sự đơn giản tương đối của công thức panna cotta khiến nó trở thành một lựa chọn tráng miệng tuyệt vời ngay cả cho những người mới nấu ăn.

While many European custards get their firmness from adding eggs , gelatin makes panna cotta difficult to mess up, and eliminates the possibility that you will end up scrambling your eggs in hot custard mix.

Trong khi nhiều món sữa trứng châu Âu có được độ cứng khi thêm trứng, gelatin làm cho panna cotta khó bị nhừ và loại bỏ khả năng bạn sẽ đánh bông trứng trong hỗn hợp sữa trứng nóng.

The only thing you need know about this dessert besides the recipe is that you will need to prepare the dessert in advance so it has time to chill .

Điều duy nhất bạn cần biết về món tráng miệng này ngoài công thức là bạn sẽ cần chuẩn bị trước món tráng miệng để nó có thời gian làm lạnh.

It's also a good idea to purchase ramekins so that you can create individual serving sizes .

Đó cũng là một ý kiến ​​hay khi mua những khuôn tròn bằng sứ để bạn có thể tạo ra các khẩu phần ăn riêng lẻ.

The pudding can either remain in the ramekin , or be unmolded and plated .

Món tráng miệng có thể được giữ nguyên trong khuôn tròn bằng sứ , hoặc không đổ vào khuôn và được bài trí trên đĩa.

Since the base recipe for panna cotta produces a very light taste , the dessert is often served "dressed up" with various sauces .

Vì công thức cơ bản cho panna cotta tạo ra một hương vị rất nhẹ, món tráng miệng thường được phục vụ với nhiều loại nước sốt khác nhau.

Adding sauces made of berries , summer fruits , or even tropical fruits can be delicious.

Thêm nước sốt làm từ quả mọng, trái cây mùa hè, hoặc thậm chí trái cây nhiệt đới có thể rất ngon.

Typically you would add these after the panna cotta has achieved the desired firmness .

Thông thường, bạn sẽ thêm những thứ này sau khi panna cotta đã đạt được độ cứng mong muốn.

You could even serve panna cotta with a dollop of jam if you want to keep things simple, thus creating a dessert somewhat similar to castle pudding .

Bạn thậm chí có thể phục vụ panna cotta với một ít mứt nếu bạn muốn mọi thứ đơn giản, do đó tạo ra một món tráng miệng hơi giống với món tráng miệng hình lâu đài.

There are other recipes for panna cotta that are more complex.

Có những công thức chế biến panna cotta khác phức tạp hơn.

Though vanilla is the most traditional, variations can include many additions .

Mặc dù vani là loại truyền thống nhất, các biến thể có thể bao gồm nhiều bổ sung.

The dessert can be made chocolate, mixed with coconut , flavored and colored with saffron , or even forgo sugar and be turned into a savory dish.

Món tráng miệng có thể được làm bằng sô-cô-la, trộn với dừa, hương liệu và màu với nghệ tây, hoặc thậm chí bỏ đường và được biến thành một món ăn mặn.

Nowhere is the subject of this dessert more completely covered than in the 2007 cookbook , Panna Cotta: Italy's Elegant Custard Made Easy by Camilla V Saulsbury.

Không nơi nào cập nhật đầy đủ về chủ đề món tráng miệng này hơn trong sách dạy nấu ăn năm 2007, Panna Cotta: Italy's Elegant Custard Made Easy của Camilla V Saulsbury.

Her recipes include classic ones, and some unusual interpretations of the pudding , such as flavoring it with lavender or creating a butterscotch variety.

Công thức nấu ăn của cô bao gồm những công thức cổ điển và một số cách giải thích khác thường về món tráng miệng, chẳng hạn như tạo hương vị với hoa oải hương hoặc tạo ra một loại bánh nướng bơ.

Moreover, Saulsbury's book contains numerous suggestions for savory renderings of the dish, including those made with varied vegetables and goat cheese .

Hơn nữa, cuốn sách của Saulsbury chứa rất nhiều gợi ý về các phiên bản món ăn mặn, bao gồm cả những món được làm từ nhiều loại rau củ và pho mát dê.

You should note that if you are a vegetarian , that doesn't mean you can't enjoy this Italian classic.

Bạn nên lưu ý rằng nếu bạn là người ăn chay, thì điều đó không có nghĩa là bạn không thể thưởng thức món cổ điển Ý này.

Instead of using gelatin , you can substitute agar-agar, a seaweed derivative .

Thay vì sử dụng gelatin, bạn có thể thay thế bằng thạch trắng, một dẫn xuất của rong biển.

This will easily give the custard the desired thickness needed, and adds little to no flavor to the dish.

Điều này sẽ dễ dàng tạo cho món sữa trứng có độ dày cần thiết và thêm ít hoặc không có hương vị cho món ăn.

Tăng
Source: wisegeek.com