Seoul
23 Apr, 2020
Total vocabularies: 186
Minutes to read: 2
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Seoul is the biggest city of the Republic of Korea (South Korea), and its capital.

Seoul là thành phố lớn nhất của Đại Hàn Dân Quốc (Nam Hàn) và là thủ đô của nước này.

Its official name is Seoul Special City.

Tên chính thức của nó là Thành phố đặc biệt Seoul.

Seoul is in the middle of the Korean Peninsula .

Seoul nằm giữa Bán đảo Triều Tiên.

The city is bordered by eight mountains , as well as the more level lands of the Han River plain and western areas .

Thành phố giáp với tám ngọn núi, cũng như các vùng đất đồng bằng sông Hàn và khu vực phía Tây.

Seoul is situated in the northwest part of South Korea on the Han River.

Seoul nằm ở phía tây bắc của Hàn Quốc trên sông Hàn.

Han River is a major river in South Korea and the fourth longest river on the Korean peninsula .

Sông Hàn là một con sông lớn ở Hàn Quốc và là con sông dài thứ tư trên bán đảo Triều Tiên.

This river goes across Central Seoul.

Con sông này đi qua Trung tâm Seoul.

Seoul hosted the 1986 Asian Games and the 1988 Olympic Games.

Seoul đăng cai Thế vận hội Châu Á 1986 và Thế vận hội Olympic 1988.

It also hosted the 2007 World Schools Debating Championships .

Nó cũng tổ chức Giải vô địch tranh biện các trường học thế giới năm 2007.

Seoul is noted for its population density , which is almost twice that of New york and eight times greater than Rome.

Seoul được chú ý với mật độ dân số, cao gần gấp đôi New york và gấp tám lần Rome.

It is the 6th most populated city in the world , and 7th most crowded .

Đây là thành phố đông dân thứ 6 trên thế giới và đông đúc nhất thứ 7.

Seoul is the center of politics , economy , culture , transportation , and education for South Korea.

Seoul là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giao thông và giáo dục của Nam Hàn.

Throughout its history , Seoul was known by a number of different names, and the name Seoul itself is believed to have originated from the Korean word for the capital city , Seoraneol.

Trong suốt lịch sử của mình, Seoul được biết đến với một số tên gọi khác nhau, và bản thân cái tên Seoul được cho là có nguồn gốc từ tiếng Hàn cho thành phố thủ đô Seoraneol.

The name Seoul is interesting, however, because it has no matching Chinese characters .

Tuy nhiên, cái tên Seoul rất thú vị vì nó không có ký tự Trung Quốc tương ứng nào.

Instead, a Chinese name for the city, which sounds similar, has recently been chosen.

Thay vào đó, một cái tên Trung Quốc cho thành phố, nghe có vẻ tương tự, gần đây đã được chọn.

In the late 19th century, after hundreds of years of isolation , Seoul opened its gates to foreigners and began to modernize .

Vào cuối thế kỷ 19, sau hàng trăm năm bị cô lập, Seoul đã mở cửa cho người nước ngoài và bắt đầu hiện đại hóa.

Seoul has been described as the world's " most wired city ", ranked first in technology readiness by Pwc's Cities of Opportunity report.

Seoul đã được mô tả là "thành phố có nhiều dây nhất" trên thế giới, được xếp hạng đầu tiên về mức độ sẵn sàng về công nghệ theo báo cáo Các thành phố cơ hội của Pwc.

Seoul has a very technologically advanced infrastructure .

Seoul có một cơ sở hạ tầng công nghệ rất tiên tiến.

As one of the largest cities in the world and a leading global city, Seoul has become the headquarters for many international companies .

Là một trong những thành phố lớn nhất thế giới và là thành phố dẫn đầu toàn cầu, Seoul đã trở thành trụ sở chính của nhiều công ty quốc tế.

Currently, it is the headquarters of companies like Samsung, Lg, Hyundai, and Kia.

Hiện tại, nó là trụ sở chính của các công ty như Samsung, Lg, Hyundai và Kia.

It also generates over 20% of South Korea's gross domestic product .

Nó cũng tạo ra hơn 20% tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc.

In addition to its large multinational companies , Seoul's economy is focused on tourism , building , and manufacturing .

Ngoài các công ty đa quốc gia lớn, nền kinh tế của Seoul còn tập trung vào du lịch, xây dựng và sản xuất.

The city is also known for its shopping and the Dongdaemun Market , which is the largest market in South Korea.

Thành phố cũng nổi tiếng với các khu mua sắm và chợ Dongdaemun, là chợ lớn nhất ở Hàn Quốc.

Seoul is divided into 25 administrative divisions called Gu.

Seoul được chia thành 25 đơn vị hành chính được gọi là "Gu" (quận).

Each Gu has its own government and each is divided into several neighborhoods called a Dong.

Mỗi quận có chính phủ riêng và mỗi quận được chia thành nhiều khu phố gọi là một "Dong" (phường).

Each Gu in Seoul varies in both size and population.

Mỗi quận ở Seoul khác nhau cả về quy mô và dân số.

Songpa has the largest population, while Seocho is the Gu with the largest area in Seoul.

Songpa có dân số lớn nhất, trong khi Seocho là quận có diện tích lớn nhất ở Seoul.

Tăng