Leonardo da Vinci
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 208
Minutes to read: 3
Topic: People
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Leonardo da Vinci (1452 - 1519) is one of the world's greatest thinkers , artists and philosophers .

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) là một trong những nhà tư tưởng, nghệ sĩ và triết gia vĩ đại nhất thế giới.

Seeking after perfection, he created rare masterpieces of art such as 'The Mona Lisa' and The Last Supper'.

Nhằm nỗ lực tìm kiếm sự hoàn hảo, ông đã tạo ra những kiệt tác nghệ thuật hiếm có như 'Nàng Mona Lisa' và Bữa ăn tối cuối cùng'.

In addition to art , Da Vinci studied all aspects of life from anatomy to mathematics and astronomy ;

Ngoài nghệ thuật, Da Vinci đã nghiên cứu tất cả các khía cạnh của cuộc sống từ giải phẫu học đến toán học và thiên văn học;

His far reaching investigations and discoveries sought to show an underlying unity of the universe .

Những cuộc điều tra và khám phá sâu rộng của ông đã tìm cách cho thấy sự thống nhất cơ bản của vũ trụ.

Da Vinci is considered to be a key person in the birth of the European Renaissance , which saw an emergence of new ideas, scientific discoveries and the creation of beautiful art .

Da Vinci được coi là nhân vật chủ chốt trong sự ra đời của thời kỳ Phục hưng châu Âu, thời kỳ chứng kiến sự xuất hiện của những ý tưởng mới, những khám phá mang tính khoa học và sự sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Leonardo was born an illegitimate son of a Florentine noble and peasant woman;

Leonardo là con trai ngoài giá thú của một phụ nữ nông dân và quý tộc Florentine;

He grew up in Vinci, Italy.

Ông đã lớn lên ở Vinci, Ý.

In his formative years , he developed a love of nature and from an early age began to display his remarkable academic and artistic talents.

Trong những năm thời niên thiếu, ông đã phát triển một tình yêu thiên nhiên và ngay từ khi còn nhỏ đã bắt đầu bộc lộ tài năng học tập và nghệ thuật đáng chú ý của mình.

In 1466, he moved to Florence where he entered the workshop of Verrocchio.

Năm 1466, ông chuyển đến Florence và vào xưởng của Verrocchio.

Initially, his formative style reflected his teacher but he soon developed an artistic sense which went far beyond his master's rigid style.

Ban đầu, phong cách sáng tạo của ông ấy tương ứng giáo viên của mình nhưng ông ấy đã sớm phát triển một giác quan nghệ thuật vượt xa phong cách cứng nhắc của giáo viên mình.

In particular , he introduced themes of movement and drama .

Đặc biệt, ông đã giới thiệu các chủ đề về chuyển động và kịch.

He also pioneered the use of Chiaroscuro;

Ông cũng đã đi tiên phong trong việc sử dụng sự phối hợp màu sáng tối;

This is the technique of defining forms through the contrast of light and shadow .

Đây là kỹ thuật xác định các hình thức thông qua độ tương phản của ánh sáng và bóng tối.

This would be later used to great effect in the Mona Lisa.

Điều này sau đó đã được sử dụng để tạo hiệu ứng tuyệt vời trong bức họa nàng Mona Lisa.

In 1482, Leonardo went to the court of Ludovico Sforza in Milan, where he stayed for 16 years.

Năm 1482, Leonardo đã đến tòa án Ludovico Sforza ở Milan, nơi ông ở trong 16 năm.

Here he continued painting and also branched out into other interest such as engineering and anatomy .

Tại đây, ông tiếp tục vẽ tranh và chuyển sang các lĩnh vực khác như kỹ thuật và giải phẫu học.

During this period he painted the famous artworks "Madonna on the Rocks" and also "The Last Supper".

Trong thời kỳ này, ông đã vẽ các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng như "Madonna on the Rocks" và "The Last Supper".

Leonardo remained single throughout his life .

Leonardo vẫn độc thân trong suốt cuộc đời của mình.

He did not marry or have children.

Ông ta không kết hôn hay có con.

He kept his personal life private and shared few details.

Ông giữ kín cuộc sống cá nhân và ít chia sẻ thông tin chi tiết.

He was close with his pupils Salai and Melzi, but appeared to be mostly absorbed in his far reaching investigations , work and paintings.

Ông thân thiết với các học trò của mình là Salai và Melzi, nhưng dường như hầu như chỉ tập trung vào các cuộc điều tra nghiên cứu, công việc và tranh vẽ có tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình.

In his day, contemporary reports indicated Da Vinci was a unique person, with a physical beauty, dignified presence and strong moral character.

Vào thời của ông, các báo cáo đương thời chỉ ra Da Vinci là một người độc nhất vô nhị, với vẻ đẹp hình thể, sự uy nghiêm và tư cách đạo đức vững vàng.

A notable characteristic of Da Vinci was his wide ranging respect and reverence for truth , life and living creatures .

Một đặc điểm đáng chú ý của Da Vinci là sự tôn trọng và tôn kính rộng rãi của ông đối với sự thật, sự sống và các sinh vật sống.

He adopted a vegetarian diet and would buy caged birds just so he could release them.

Ông ấy đã áp dụng một chế độ ăn chay và thường vẫn mua những con chim trong lồng chỉ để có thể thả chúng.

Tăng