Interesting Facts About M&M's
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 302
Minutes to read: 4
Topic: Food
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
M&M's are colorful little sugar-coated chocolate pieces that have stolen the hearts of generations in over 100 countries .

M&M's là những viên sô-cô-la bọc đường nhỏ đầy màu sắc đã đánh cắp trái tim của nhiều thế hệ tại hơn 100 quốc gia.

They're a popular snack at the cinema or on a picnic , and they're always there for you when you need that sugar rush .

Chúng là một món ăn nhẹ phổ biến ở rạp chiếu phim hoặc trong một bữa ăn ngoài trời và chúng luôn ở đó cho bạn khi bạn cần tăng lượng đường trong cơ thể lên.

The story of M&M's began way back in 1941, right in the middle of the Second World War .

Câu chuyện về M&M's đã bắt đầu từ năm 1941, ngay giữa Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai.

They were produced in a New Jersey factory , but due to the high demand , they had to be moved to even bigger premises .

Chúng được sản xuất tại một nhà máy ở New Jersey, nhưng do nhu cầu cao, chúng phải được chuyển đến các cơ sở lớn hơn.

During the war years, M&M's were sold only to the military , which meant that the everyday chocolate-lover didn't get to sample the glorious candy until the war ended in 1945.

Trong những năm chiến tranh, M&M's chỉ được bán cho quân đội, có nghĩa là những người yêu thích sô-cô-la hàng ngày sẽ không được nếm thử loại kẹo vinh quang cho đến khi chiến tranh kết thúc vào năm 1945.

Who created M&M's?

Ai đã tạo ra M&M's?

Patented by Forrest Mars (yes, he was the son of the founder of Mars chocolate) and later co-owned by Bruce Murrie, the name of the chocolate product was derived from these two men.

Được cấp bằng sáng chế bởi Forrest Mars (vâng, anh ấy là con trai của người sáng lập ra hãng sô-cô-la Mars) và sau đó đã được đồng sở hữu bởi Bruce Murrie, tên của sản phẩm sô-cô-la được bắt nguồn từ hai người đàn ông này.

They combined their surnames and used the initials to create the household name that we know and love today.

Họ kết hợp họ của mình và sử dụng các chữ cái đầu để tạo ra tên hộ gia đình mà chúng ta biết và yêu thích ngày nay.

However, Mars and Murrie were far from being the best of friends .

Tuy nhiên, Mars và Murrie không phải là những người bạn tốt nhất.

Rumor has it that Forrest Mars only really teamed up with Bruce Murrie because his father owned Hershey's, the company which provided the majority of chocolate rations during the war .

Có tin đồn rằng Forrest Mars chỉ thực sự hợp tác với Bruce Murrie vì cha anh sở hữu Hershey's, công ty cung cấp phần lớn khẩu phần sô-cô-la trong chiến tranh.

Four years after the war , Forrest Mars decided he wanted full control of M&M's and bought Murrie's 20% share for a whopping 1 million USD.

Bốn năm sau chiến tranh, Forrest Mars quyết định muốn toàn quyền kiểm soát M&M's và mua 20% cổ phần của Murrie với số tiền khổng lồ 1 triệu USD.

Did M&M's always look how they do today?

Có phải M&M's luôn trông giống như ngày hôm nay không?

M&M's can be recognized instantly today by the small 'm' which is printed onto each piece.

Ngày nay có thể nhận ra M&M's ngay lập tức bởi chữ 'm' nhỏ được in trên mỗi viên.

However, this wasn't always a trademark of the candy.

Tuy nhiên, kí tự này không phải bao giờ cũng là nhãn hiệu của kẹo.

Until 1950, there were no letters printed onto the pieces , and between 1950 and 1954, the letter 'm' was printed in black.

Cho đến năm 1950, không có chữ cái nào được in trên các viên, và từ năm 1950 đến năm 1954, chữ 'm' được in bằng màu đen.

The color was changed to white in 1954 - the same year that peanut M&M's were introduced.

Màu sắc được đổi thành màu trắng vào năm 1954 - cùng năm mà sản phẩm M&M's đậu phộng được giới thiệu.

If you've ever mistaken M&M's for Smarties, that's because they were modeled on Smarties and inspired by the brand .

Nếu bạn đã từng nhầm M&M's với Smarties, đó là bởi vì chúng được mô phỏng theo Smarties và lấy cảm hứng từ thương hiệu.

Smarties were developed in 1937, and when Forrest Mars saw that the outer shell prevented the inner chocolate filling from melting, he decided to come up with a similar product .

Smarties được phát triển vào năm 1937, và khi Forrest Mars thấy rằng lớp vỏ bên ngoài ngăn không cho phần nhân sô-cô-la bên trong tan chảy, ông đã quyết định tạo ra một sản phẩm tương tự.

What color M&M is the most popular?

M&M's màu gì là phổ biến nhất?

Red M&M's are among the most popular today, but in the 1970s, they were replaced with orange pieces for almost ten years.

Màu đỏ M&M's là một trong những màu phổ biến nhất hiện nay, nhưng trong những năm 1970, chúng đã được thay thế bằng các viên màu cam trong gần mười năm.

This was the result of a study that stated that red food dye was linked to cancers.

Đây là kết quả của một nghiên cứu tuyên bố rằng thuốc nhuộm thực phẩm màu đỏ có liên quan đến bệnh ung thư.

In 1982, a university student founded the Society for the Restoration and Preservation of Red M&M's, a campaign to bring back the red M&M's.

Năm 1982, một sinh viên đại học đã thành lập Hiệp Hội Phục Hồi và Bảo Tồn M&M's đỏ, một chiến dịch nhằm mang lại M&M's màu đỏ.

By 1987, the popular color was back on the shelves, and many customers were happy to hear that the orange pieces would remain there too.

Đến năm 1987, màu phổ biến này đã trở lại trên các kệ hàng và nhiều khách hàng vui mừng khi biết rằng những viên màu cam cũng sẽ vẫn ở đó.

Bottomless M&M's at Google.

M&M's không đáy tại Google.

Employees at Google in 2012 were given access to unlimited numbers of M&M's while at work.

Nhân viên tại Google vào năm 2012 được cấp quyền sử dụng không giới hạn số lượng M&M's khi làm việc.

During the day, employees were consuming thousands of the tiny chocolate delights, which eventually started to worry their bosses.

Trong ngày, các nhân viên đã tiêu thụ hàng nghìn viên sô-cô-la nhỏ bé đầy thích thú, điều này cuối cùng bắt đầu khiến các ông chủ của họ lo lắng.

Rather than take away the M&M's altogether, Google decided to place fruit , figs , and nuts in the more noticeable areas, while storing the chocolate in dark jars elsewhere.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn M&M's, Google quyết định đặt trái cây, quả sung và các loại hạt ở những khu vực dễ nhận thấy hơn, trong khi cất giữ sô-cô-la trong lọ đen ở những nơi khác.

M&M's challenge to a Vine Star.

M&M's thách thức với một ngôi sao Vine.

In 2015, Vine star Nash Grier was challenged by M&M's to give away one million M&M's Crispy chocolates.

Năm 2015, ngôi sao Vine Nash Grier đã bị M&M's thách thức tặng một triệu sô-cô-la Crispy M&M's.

Perhaps a seemingly easy task at first, Grier only had one day in which to distribute the chocolate.

Ban đầu có lẽ là một nhiệm vụ có vẻ dễ dàng, Grier chỉ có một ngày để phân phát sô-cô-la.

After posting on Twitter and other social networking sites with details of his whereabouts throughout the day, he gained lots of support and fans were soon flocking to grab some free candy.

Sau khi đăng lên Twitter và các trang mạng xã hội khác thông tin chi tiết về nơi ở của anh ấy trong suốt cả ngày, anh ấy đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và người hâm mộ đã nhanh chóng đổ xô đến để lấy một số kẹo miễn phí.

And if you're still not convinced that M&M's are some of the most-loved chocolates the world has ever known, the M&M's factory produces more than 69,000 pieces per second to keep up with the staggering worldwide demand !

Và nếu bạn vẫn chưa tin rằng M&M's là một trong những loại sô-cô-la được yêu thích nhất mà thế giới từng biết, thì nhà máy của M&M's sản xuất hơn 69.000 viên mỗi giây để đáp ứng nhu cầu đáng kinh ngạc trên toàn thế giới!

Tăng