Giraffe
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 123
Minutes to read: 2
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
A giraffe is a mammal which lives in Africa.

Hươu cao cổ là một loài động vật có vú sống ở châu Phi.

Giraffes have an even number of toes and are the tallest land animals .

Hươu cao cổ có số ngón chân chẵn và là động vật sống trên cạn cao nhất.

They live on the Savannah , which is the African grassland , or in light woodland .

Chúng sống trên vùng thảo nguyên, đồng cỏ châu Phi, hoặc trong vùng rừng thưa.

They do not live in thick forests where it is difficult to see predators , such as lions , approaching .

Chúng không sống trong những khu rừng rậm, nơi khó có thể nhìn thấy những kẻ săn mồi, chẳng hạn như sư tử, đến gần.

Giraffes eat leaves from tall trees and sometimes fruit , which they can reach because of their long legs and long necks .

Hươu cao cổ ăn lá cây cao và đôi khi là trái cây mà chúng có thể chạm tới được nhờ chân dài và cổ dài.

They also feed on shrubs and eat grass .

Chúng cũng ăn cây bụi và ăn cỏ.

They can go without water for weeks .

Chúng có thể không có nước trong nhiều tuần.

Giraffes live alone or in groups .

Hươu cao cổ sống đơn lẻ hoặc thành đàn.

Young male giraffes form small groups until they become mature .

Hươu cao cổ đực non tạo thành các nhóm nhỏ cho đến khi chúng trưởng thành.

Adult males live alone .

Con đực trưởng thành sống đơn độc.

Females form groups of 4-32 animals .

Con cái tạo thành nhóm 4-32 con.

When the female is close to giving birth, it leaves the group for a time to give birth to its offspring , and comes back 2-3 weeks after her baby is born.

Khi con cái gần sinh, nó rời đàn một thời gian để sinh con, và quay lại sau 2-3 tuần sau khi sinh con.

After a pregnancy of 14-15 months, the female gives birth to usually a single baby (which is called " calf ").

Sau khi mang thai từ 14-15 tháng, con cái sinh thường một con (người ta gọi là "calf").

Giraffes give birth while standing, so the baby falls down 2 metres.

Hươu cao cổ sinh con khi đang đứng nên con rơi xuống 2 mét.

Giraffe calves are already 2 m tall and weigh 50-55 kg.

Những con hươu cao cổ con đã cao 2 mét và nặng 50-55 kg.

The calf stays with its mother for 0.5 years.

Hươu cao cổ con ở với mẹ trong 0,5 năm.

Young giraffes become mature when they are 4 years old, and they are fully grown when they are 6 years old.

Hươu cao cổ con trưởng thành khi được 4 tuổi và trưởng thành hoàn toàn khi được 6 tuổi.

Giraffes live around 25 years in the wild and 28 years in captivity .

Hươu cao cổ sống khoảng 25 năm trong tự nhiên và 28 năm trong điều kiện nuôi nhốt.

Tăng