Facts About Green Tea
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 212
Minutes to read: 3
Topic: Food
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
If you're new to this beverage or a lifelong drinker, then these facts on green tea will have you reaching for the kettle !

Nếu bạn là người mới sử dụng loại đồ uống này hoặc là một người đã uống lâu năm, thì những thông tin về trà xanh này sẽ khiến bạn với tay lấy ấm đun nước đó!

Green tea and its origins .

Trà xanh và nguồn gốc của nó.

Green tea is traditionally made from the leaves of the Camellia Sinensis plant .

Theo truyền thống, trà xanh được làm từ lá của cây trà, có tên khoa học là Camellia Sinensis.

The plant is a small leaf bush , with multiple stems , that can reach up to three meters in length .

Cây thuộc loại cây bụi lá nhỏ, có nhiều thân, có thể dài tới 3 mét.

It originates from China.

Nó có nguồn gốc từ Trung Quốc.

The most popular locations for the plant are the Sunset Peak and Tai Mo Shan in Hong Kong.

Các vị trí chủ yếu nhất của cây là ở hai ngọn núi Đại Đông Sơn và Đại Mạo Sơn ở Hồng Kông.

The leaves have been have used in various beverages for over 4000 years.

Lá đã được sử dụng trong nhiều loại đồ uống trong hơn 4000 năm.

Nowadays, the leaves and other parts of the plant can be used in dietary supplements , various health products and even cosmetics .

Ngày nay, lá và các bộ phận khác của cây có thể được sử dụng trong các chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng, các sản phẩm sức khỏe khác nhau và thậm chí cả mỹ phẩm.

China produces 80.8% of the world's green tea , so it is no surprise that they export the most too (83%).

Trung Quốc sản xuất 80,8% lượng trà xanh của thế giới, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ cũng xuất khẩu nhiều nhất (83%).

Cultivation practices .

Các tập quán canh tác.

The Camellia Sinensis plant can be grown in the sun and in the shade .

Cây trà có thể được trồng ở nơi có nắng và chỗ có bóng râm.

The shoots produced will be harvested three times a year.

Các chồi cây được tạo ra sẽ được thu hoạch ba lần một năm.

These time periods are: April to May, June to July, and, July to August.

Những khoảng thời gian này là: tháng 4 đến tháng 5, tháng 6 đến tháng 7 và, tháng 7 đến tháng 8.

After harvesting the leaves will be stored at low temperatures , before a thorough drying period and blending and packaging for distribution .

Sau khi thu hoạch lá sẽ được bảo quản ở nhiệt độ thấp, trước khi trải qua giai đoạn sấy khô hoàn toàn và phối trộn, đóng gói để phân phối.

Interestingly, the first crop in May tends to produce a longer shelf life and a better flavor .

Điều thú vị là vụ đầu tiên vào tháng 5 có xu hướng cho thời hạn sử dụng lâu hơn và hương vị ngon hơn.

It can also be stored until the next year's harvest where it will sell for a higher price.

Nó cũng có thể được lưu trữ cho đến vụ thu hoạch năm sau, nơi nó sẽ bán với giá cao hơn.

How do you like your tea?

Bạn thích trà của bạn như thế nào?

People make their green tea differently.

Mọi người pha trà xanh của họ khác nhau.

Some measure out two grams of tea and add it to their cup, which contains 100 ml of hot water .

Một số người đong hai gram trà và thêm vào cốc của họ 100 ml nước nóng.

Some suggest using only a teaspoon .

Một số người đề nghị chỉ sử dụng một muỗng cà phê.

In ceremonies , the teapot should always be warmed first and tea leaves should always remain in the pot.

Trong các buổi lễ, ấm trà phải luôn được làm ấm trước và lá trà luôn được giữ nguyên trong bình.

Hot water should be added as the tea is drunk and until the flavor fades.

Nên thêm nước nóng khi trà được uống và cho đến khi hương vị mất dần.

A low-quality tea should be steeped (or brewed ) for a maximum of three minutes, whereas a high-quality tea should be steeped for a minimum of thirty seconds.

Trà chất lượng thấp nên được ngâm (hoặc pha) trong tối đa 3 phút, trong khi trà chất lượng cao nên được ngâm trong tối thiểu 30 giây.

It is believed that regular green tea drinkers are at a lower risk of developing heart disease and certain types of cancer .

Người ta tin rằng những người uống trà xanh thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim và một số loại ung thư thấp hơn.

It is also helpful when trying to lose weight .

Nó cũng giúp ích khi cố gắng giảm cân.

While it does not guarantee you immediate weight loss, the oxidants in the tea help reduce fat digestion by inhibiting various digestive enzymes.

Mặc dù nó không đảm bảo bạn giảm cân ngay lập tức, nhưng các chất oxy hóa trong trà giúp giảm khả năng tiêu hóa chất béo bằng cách ức chế các enzym tiêu hóa khác nhau.

Tăng