Bill Gates
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 201
Minutes to read: 3
Topic: People
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
William Henry Gates was born on 28 October 1955, in Seattle, Washington.

William Henry Gates sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955 tại Seattle, Washington.

As the principal founder of Microsoft, Bill Gates is one of the most influential and richest people on the planet .

Là người sáng lập chính của Microsoft, Bill Gates là một trong những người có ảnh hưởng nhất và giàu nhất hành tinh.

Recent estimates of his wealth put it at US$84.2 billion (Jan.2017);

Các ước tính gần đây về tài sản của ông là 84,2 tỷ đô la Mỹ (tháng 1 năm 2017);

This is the equivalent of the combined Gdp of several African economies .

Đây là mức tương đương với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) kết hợp của một số nền kinh tế châu Phi.

In recent years he has retired from working full time at Microsoft, and has instead concentrated on working with his charitable foundation "The Bill and Melinda Gates Foundation .".

Trong những năm gần đây, ông ấy đã nghỉ làm toàn thời gian tại Microsoft và thay vào đó tập trung làm việc với quỹ từ thiện của mình "The Bill and Melinda Gates Foundation.".

His father William Gates Sr. was a senior lawyer , and his mother, Mary, served as an executive for a major bank.

Ba của ông William Gates Sr., là một luật sư cao cấp, và mẹ của ông, Mary, là giám đốc điều hành của một ngân hàng lớn.

The family were wealthy but, remembering the challenges of the Great depression, they encouraged their children to work hard and take nothing for granted.

Gia đình giàu có nhưng, nhớ lại những thử thách của cuộc Đại khủng hoảng, họ đã khuyến khích con cái làm việc chăm chỉ và không coi thường điều gì.

In 1973, Gates enrolled at Harvard, where he studied mathematics and computer science .

Năm 1973, Gates đăng ký học tại Harvard, nơi ông nghiên cứu toán học và khoa học máy tính.

However, Gates was more interested in pursuing his own coding , and when he saw an opportunity to found his own company , he dropped out of Harvard without finishing his course.

Tuy nhiên, Gates quan tâm hơn đến việc theo đuổi công việc mã hóa của riêng mình, và khi nhận thấy cơ hội thành lập công ty của riêng mình, ông đã bỏ học Harvard mà không hoàn thành khóa học của mình.

Bill Gates founded Microsoft in 1976 when he formed a contract with Mits (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) to develop a basic operating system for their new microcomputers .

Bill Gates thành lập Microsoft vào năm 1976 khi ông ký hợp đồng với nhà sản xuất Mits (Hệ thống phép đo từ xa và thiết bị vi mô - Micro Instrumentation and Telemetry Systems) để phát triển một hệ điều hành cơ bản cho các máy vi tính mới của họ.

In the early days, Bill Gates would review every line of code.

Trong những ngày đầu, Bill Gates sẽ xem xét mọi dòng mã.

He was also involved in several aspects of Microsoft's business such as packing and sending off orders .

Ông cũng tham gia vào một số khía cạnh kinh doanh của Microsoft như đóng gói và gửi đơn đặt hàng.

In 1990 Microsoft released its first version of Windows.

Năm 1990, Microsoft phát hành phiên bản Windows đầu tiên.

This was a breakthrough in operating software as it replaced text interfaces with graphical interfaces .

Đây là một bước đột phá trong phần mềm điều hành khi nó thay thế giao diện văn bản bằng giao diện đồ họa.

It soon became a best seller and was able to capture the majority of the operating system market share.

Nó nhanh chóng trở thành một sản phẩm bán chạy nhất và có thể chiếm được phần lớn thị phần hệ điều hành.

In 1995 Windows 95 was released , setting new standards and features for operating systems.

Năm 1995, Windows 95 được phát hành, thiết lập các tiêu chuẩn và tính năng mới cho hệ điều hành.

This version of Windows has been the backbone of all future releases from Windows 2000 to the latest Xp and Vista.

Phiên bản Windows này là xương sống của tất cả các bản phát hành trong tương lai từ Windows 2000 đến Xp và Vista mới nhất.

From 2008 Gates has worked full time on his philanthropic interests .

Từ năm 2008, Gates đã làm việc toàn thời gian cho các hoạt động từ thiện của mình.

It is estimated Gates and his wife Melinda have given away $28 billion via their charitable foundation - including $8 billion to improve global health.

Ước tính Gates và vợ Melinda đã quyên góp 28 tỷ USD thông qua quỹ từ thiện của họ - trong đó có 8 tỷ USD để cải thiện sức khỏe toàn cầu.

His main areas of interest in philanthropy have been improving health, and in particular helping to reduce diseases , such as polio which affect young children.

Các lĩnh vực chính mà ông quan tâm trong hoạt động từ thiện là cải thiện sức khỏe, và đặc biệt là giúp giảm thiểu các bệnh tật, chẳng hạn như bệnh bại liệt ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

He has also given more focus on environmental issues.

Ông cũng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề môi trường.

Tăng