Angkor
27 Apr, 2020
Total vocabularies: 240
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Angkor is the capital city of the Khmer Empire .

Angkor là thành phố thủ đô của Đế chế Khmer.

The city and empire flourished from approximately the 9th to the 15th centuries.

Thành phố và đế chế phát triển mạnh mẽ từ khoảng thế kỷ 9 đến thế kỷ 15.

The city has the magnificent Angkor Wat, one of Cambodia's most popular tourist attractions .

Thành phố có đền Angkor Wat tráng lệ, một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất Campuchia.

It is one of the most important archaeological sites in South-East Asia.

Đây là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất ở Đông Nam Á.

The word Angkor is derived from the Sanskrit nagara, meaning "city".

Từ Angkor có nguồn gốc từ [nagara] của tiếng Phạn, có nghĩa là "thành phố".

It extends over approximately 400 square kilometers and consists of scores of temples , hydraulic structures ( basins , dykes, reservoirs , canals ) as well as communication routes .

Nó trải dài trên khoảng 400 km vuông và bao gồm nhiều đền thờ, công trình thủy lợi (lưu vực, đê, hồ chứa, kênh đào) cũng như các tuyến đường liên lạc.

Angkor includes the famous Temple of Angkor Wat and, at Angkor Thom, the Bayon Temple with its countless sculptural decorations .

Angkor bao gồm Đền Angkor Wat nổi tiếng và tại Angkor Thom, Đền Bayon với vô số trang trí điêu khắc.

UNESCO has set up a wide-ranging program to safeguard this symbolic site and its surroundings.

UNESCO đã thiết lập một chương trình rộng rãi để bảo vệ địa điểm biểu tượng này và môi trường xung quanh nó.

Angkor, in Cambodia's northern province of Siem Reap, is one of the most important archaeological sites of Southeast Asia.

Angkor, ở tỉnh Siem Reap phía bắc Campuchia, là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Đông Nam Á.

For several centuries Angkor was the center of the Khmer Kingdom.

Trong vài thế kỷ, Angkor là trung tâm của Vương quốc Khmer.

With impressive monuments , several different ancient urban plans, and large water reservoirs , the site is a unique concentration of features testifying to an exceptional civilization .

Với các di tích ấn tượng, một số quy hoạch đô thị cổ đại khác nhau và các hồ chứa nước lớn, địa điểm này là nơi tập trung các tính năng độc đáo minh chứng cho một nền văn minh đặc biệt.

Temples such as Angkor Wat, the Bayon, Preah khan, and Ta Prohm, exemplars of Khmer architecture , are closely linked to their geographical context as well as being imbued with symbolic significance .

Những ngôi đền như Angkor Wat, Bayon, Preah Khan và Ta Prohm, những điển hình của kiến trúc Khmer, có liên kết chặt chẽ với bối cảnh địa lý cũng như mang ý nghĩa biểu tượng.

The architecture and layout of the successive capitals bear witness to a high level of social order and ranking within the Khmer Empire .

Kiến trúc và cách bố trí của các thủ đô kế tiếp nhau chứng tỏ trật tự xã hội và thứ hạng cao trong Đế chế Khmer.

Angkor is, therefore, a major site exemplifying cultural, religious, and symbolic values, as well as containing high architectural, archaeological, and artistic significance .

Do đó, Angkor là một địa điểm chính thể hiện các giá trị văn hóa, tôn giáo và biểu tượng, cũng như có ý nghĩa cao về kiến trúc, khảo cổ và nghệ thuật.

The Angkor complex encompasses all major architectural buildings and hydrological engineering systems from the Khmer period and most of these "Barays" and canals still exist today.

Quần thể Angkor bao gồm tất cả các công trình kiến trúc chính và hệ thống kỹ thuật thủy văn từ thời Khmer và hầu hết các hồ chứa nước [Barays] và kênh đào này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

All the individual aspects illustrate the intactness of the site very much reflecting the splendor of the cities that once were.

Tất cả các khía cạnh riêng lẻ minh họa cho sự nguyên vẹn của địa điểm phản ánh rất nhiều vẻ huy hoàng của các thành phố đã từng có.

Angkor is one of the largest archaeological sites in operation in the world.

Angkor là một trong những địa điểm khảo cổ lớn nhất đang hoạt động trên thế giới.

Tourism represents an enormous economic potential but it can also generate irreparable destructions of the tangible as well as intangible cultural heritage .

Du lịch thể hiện một tiềm năng kinh tế to lớn nhưng cũng có thể tạo ra những tàn phá không thể khắc phục được đối với các di sản văn hóa vật thể cũng như phi vật thể.

Many research projects have been undertaken since the international safeguarding program was first launched in 1993.

Nhiều dự án nghiên cứu đã được thực hiện kể từ khi chương trình bảo vệ an toàn quốc tế lần đầu tiên được triển khai vào năm 1993.

The scientific objectives of the research result in a better knowledge and understanding of the history of the site, and its inhabitants that constitute a rich exceptional legacy of the intangible heritage.

Các mục tiêu khoa học của kết quả nghiên cứu này mang lại kiến thức và hiểu biết về lịch sử của địa điểm cũng như những cư dân của nó tạo thành một di sản đặc biệt phong phú của di sản phi vật thể.

The inhabitants venerate the temple deities and organize ceremonies and rituals in their honor, involving prayers , traditional music , and dance .

Các cư dân tôn kính các vị thần trong đền thờ và tổ chức các nghi lễ và nghi thức để tôn vinh họ, bao gồm những lời cầu nguyện, âm nhạc và khiêu vũ truyền thống.

Moreover, the Angkor Archaeological Park is very rich in medicinal plants , used by the local population for the treatment of diseases.

Hơn nữa, Công viên Khảo cổ học Angkor rất phong phú về các loại cây thuốc, được người dân địa phương sử dụng để chữa bệnh.

The plants are prepared and then brought to different temple sites for blessing by the gods.

Các loại cây này được chuẩn bị và sau đó mang đến các khu đền thờ khác nhau để được các vị thần ban phước.

The Preah Khan temple is considered to have been a university of medicine and the Neakpoan an ancient hospital.

Đền Preah Khan được coi là một trường đại học y khoa và [Neakpoan] là một bệnh viện cổ.

These aspects of intangible heritage are further enriched by the traditional textile and basket weaving practices and palm sugar production.

Những khía cạnh của di sản phi vật thể này được làm phong phú hơn nữa nhờ các hoạt động dệt vải và đan rổ truyền thống cũng như sản xuất đường thốt nốt.

Đỗ