Albert Einstein
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 174
Minutes to read: 2
Topic: People
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Born in Germany in 1879, Albert Einstein is one of the most celebrated scientists of the Twentieth Century.

Sinh năm 1879 tại Đức, Albert Einstein là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất của Thế kỷ XX.

His theories on relativity laid the framework for a new branch of physics , and Einstein's E = mc2 on mass energy equivalence is one of the most famous formulas in the world.

Các lý thuyết của ông về thuyết tương đối đã đặt nền móng cho một nhánh vật lý mới, và E = mc2 của Einstein về sự tương đương khối lượng - năng lượng là một trong những công thức nổi tiếng nhất trên thế giới.

In 1921, he was awarded the Nobel Prize in Physics for his contributions to theoretical physics and the evolution of Quantum Theory.

Năm 1921, ông đã được trao giải Nobel Vật lý vì những đóng góp của ông cho vật lý về mặt lý thuyết và sự phát triển của Lý thuyết lượng tử.

Einstein is also well known as an original free thinker , speaking on a range of humanitarian and global issues.

Einstein cũng được biết đến như một nhà tư tưởng tự do nguyên bản, phát biểu về một loạt các vấn đề nhân đạo và toàn cầu.

After contributing to the theoretical development of nuclear physics and encouraging FD Roosevelt to start the Manhattan Project , he later spoke out against the use of nuclear weapons .

Sau khi đóng góp vào sự phát triển lý thuyết của vật lý hạt nhân và khuyến khích FD Roosevelt bắt đầu Dự án Manhattan, sau đó ông đã lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Einstein was a truly global man and one of the undisputed genius' of the Twentieth Century.

Einstein thực sự là một con người toàn cầu và là một trong những thiên tài không thể tranh cãi của Thế kỷ XX.

Despite Albert's independent learning, he languished at school.

Bất chấp khả năng học tập độc lập của Albert, ông vẫn chán nản ở trường.

Eventually, he was asked to leave by the authorities because his indifference was setting a bad example to other students.

Cuối cùng, ông bị chính quyền yêu cầu rời đi vì sự thờ ơ của ông đã làm gương xấu cho các học sinh khác.

He applied for admission to the Federal Institute of Technology in Zurich.

Ông đã nộp đơn xin nhập học vào Học viện Công nghệ Liên bang ở Zurich.

His first attempt was a failure because he failed exams in botany , zoology and languages .

Nỗ lực đầu tiên của ông đã thất bại vì ông đã trượt các kỳ thi về thực vật học, động vật học và ngôn ngữ.

However, he passed the next year and in 1900 became a Swiss citizen .

Tuy nhiên, ông đã thi đậu vào năm sau và năm 1900 trở thành công dân Thụy Sĩ.

At college, he met a fellow student Mileva Maric, and after a long friendship , they married in 1903;

Tại trường đại học, ông gặp một sinh viên Mileva Maric, và sau một tình bạn lâu dài, họ kết hôn vào năm 1903;

They had two sons before divorcing several years later.

Họ có hai con trai trước khi ly hôn vài năm sau đó.

While working at the Patent Office, Einstein continued his own scientific discoveries and began radical experiments to consider the nature of light and space .

Trong khi làm việc tại Văn phòng Sáng chế, Einstein tiếp tục những khám phá khoa học của riêng mình và bắt đầu những thí nghiệm cơ bản để xem xét bản chất của ánh sáng và không gian.

He published his first scientific paper in 1900, and by 1905 had completed his PhD entitled "A New Determination of Molecular Dimensions".

Ông xuất bản bài báo khoa học đầu tiên của mình vào năm 1900, và đến năm 1905 thì hoàn thành bằng tiến sĩ mang tên "Một xác định mới về kích thước phân tử".

In addition to working on his PhD , Einstein also worked feverishly on other papers.

Ngoài việc làm bằng tiến sĩ, Einstein còn nghiên cứu rất nhiều về các bài báo khác.

In 1905, he published four pivotal scientific works, which would revolutionise modern physics .

Năm 1905, ông xuất bản bốn công trình khoa học quan trọng, sẽ cách mạng hóa vật lý hiện đại.

1905 would later be referred to as his 'annus mirabilis.'.

Năm 1905 sau đó được xem là năm đáng nhớ của ông.

Tăng