Abraham Lincoln
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 159
Minutes to read: 2
Topic: People
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Abraham Lincoln (February 12, 1809- April 15, 1865) was an American politician .

Abraham Lincoln (12/2/1809 - 15/4/1865) là một chính trị gia người Mỹ.

He was the 16th President of the United States .

Ông từng là Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ.

He was president from 1861 to 1865, during the American Civil War .

Ông đã là tổng thống từ năm 1861 đến năm 1865, trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ.

Just five days after most of the Confederate forces had surrendered and the war was ending, John Wilkes Booth assassinated Lincoln for being a tyrant .

Chỉ 5 ngày sau khi hầu hết các lực lượng của Liên minh miền Nam đầu hàng và chiến tranh kết thúc, John Wilkes Booth đã ám sát Lincoln vì là kẻ bạo ngược.

Lincoln was the first president of the United States to be assassinated .

Lincoln là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ bị ám sát.

Lincoln has been remembered as the "Great Emancipator " because he worked to end slavery in the United States .

Lincoln đã được nhớ đến với cái tên "Người Giải phóng Vĩ đại" vì ông đã làm việc để chấm dứt chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ.

Abraham Lincoln was born on February 12, 1809, in Hodgenville, Kentucky, United States .

Abraham Lincoln sinh ngày 12 tháng 2 năm 1809 tại Hodgenville, Kentucky, Hoa Kỳ.

His parents were Thomas Lincoln and Nancy Hanks.

Cha mẹ của ông là Thomas Lincoln và Nancy Hanks.

His family was very poor.

Gia đình ông rất nghèo.

Abraham had one brother and one sister .

Abraham có một anh trai và một em gái.

His brother died in childhood .

Anh trai của ông ấy đã mất khi còn nhỏ.

They grew up in a small log cabin , with just one room inside.

Họ lớn lên trong một căn nhà gỗ nhỏ, chỉ có một phòng bên trong.

Although slavery was legal in Kentucky at that time, Lincoln's father , who was a religious Baptist , refused to own any slaves .

Mặc dù chế độ nô lệ là hợp pháp ở Kentucky vào thời điểm đó, cha của Lincoln, một người theo đạo Baptist, đã từ chối sở hữu bất kỳ nô lệ nào.

When Lincoln was seven years old, his family moved to Indiana.

Khi Lincoln được bảy tuổi, gia đình ông chuyển đến bang Indiana.

Later they moved to Illinois.

Sau đó họ chuyển đến bang Illinois.

In his childhood he helped his father on the farm , but when he was 22 years old he left home and moved to New Salem, Illinois, where he worked in a general store .

Thời thơ ấu, ông đã giúp cha làm trang trại, nhưng khi ông 22 tuổi, ông đã rời nhà và chuyển đến New Salem, Illinois, nơi ông làm việc trong một cửa hàng tổng hợp.

Later, he said that he had gone to school for just one year, but that was enough to learn how to read, write, and do simple math.

Sau đó, ông ấy đã nói rằng ông ấy mới chỉ đi học được một năm, nhưng như vậy là đủ để học cách đọc, viết và làm các phép toán đơn giản.

In 1842, he married Mary Todd.

Năm 1842, ông đã kết hôn với Mary Todd.

They had four children , but three of them died when they were very young.

Họ có bốn người con, nhưng ba người trong số họ đã chết khi còn rất nhỏ.

Abraham Lincoln was sometimes called Abe Lincoln or "Honest Abe" after he ran miles to give a customer the right amount of change.

Abraham Lincoln thỉnh thoảng được gọi Abe Lincoln hay "Abe thành thật" sau khi ông chạy hàng dặm chỉ để đưa đúng số tiền thừa trả lại cho khách.

The nickname "Honest Abe" came from a time when he started a business that failed.

Biệt danh "Abe thành thật" có từ khi ông khởi nghiệp thất bại.

Instead of running away like many people would have, he stayed and worked to pay his debt.

Thay vì bỏ trốn như nhiều người vẫn làm, ông đã ở lại và làm việc để trả nợ.

Tăng