5 Curious Facts About McKinsey & Company
17 Jul, 2020
Total vocabularies: 222
Minutes to read: 3
Topic: Business & Economy
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
There are companies that inspire us here at Charlotte Fractional CMOs.

Có những công ty truyền cảm hứng cho chúng tôi tại trang Charlotte Fractional CMOs.

McKinsey is one of such businesses: it is one of the best-known global management consultancy groups in the world.

McKinsey là một trong những doanh nghiệp như vậy: nó là một trong những tập đoàn tư vấn quản lý toàn cầu được biết đến nhiều nhất trên thế giới.

This company has been in business for nearly a hundred years, working with governments, non-governmental organizations , leading businesses as well as not-for-profit organizations .

Công ty này đã kinh doanh gần một trăm năm, làm việc với các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp hàng đầu cũng như các tổ chức phi lợi nhuận.

Their claim to fame is helping their clients find and achieve most of their important goals while significantly improving on performance.

Tuyên bố về sự nổi tiếng của họ đang giúp khách hàng của họ tìm thấy và đạt được hầu hết các mục tiêu quan trọng của họ trong khi cải thiện đáng kể hiệu suất.

Here are 5 curious facts about McKinsey & Company.

Dưới đây là 5 sự thật thú vị về McKinsey & Company.

They are at the center of a network of 150 of the world's leading technology companies.

Họ là trung tâm của mạng lưới 150 công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

In order to bring new ideas, innovation, and capabilities to the table for customers, McKinsey has increased its network of partners to include 150 of the world's leading tech-product companies.

Để mang lại những ý tưởng, sự đổi mới và năng lực mới cho khách hàng, McKinsey đã tăng cường mạng lưới đối tác bao gồm 150 công ty sản xuất sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới.

They are also expanding their own technological offerings by including cloud solutions , industry-specific solutions as well as microservices .

Họ cũng đang mở rộng các dịch vụ công nghệ của riêng mình bằng cách bao gồm các giải pháp đám mây, các giải pháp dành riêng cho ngành công nghiệp cũng như các dịch vụ vi mô.

They tackle problems with the end in mind.

Họ giải quyết các vấn đề với mục đích trong tâm trí.

They think in terms of solutions.

Họ nghĩ về các giải pháp.

No matter how complicated a task or problem at hand, first, they take a proposed framework of what the solution looks like.

Bất kể một nhiệm vụ hoặc vấn đề phức tạp như thế nào, trước tiên, họ phải đưa ra một cơ cấu của giải pháp được đề xuất trông như thế nào.

A framework enables them to form the structure of a proposed solution and then they simply fill in the gaps by research .

Một cơ cấu cho phép họ hình thành cấu trúc của một giải pháp được đề xuất và sau đó họ chỉ cần lấp đầy những khoảng trống bằng cách nghiên cứu.

The framework may have to be discarded and a new framework may need to be found, but this technique saves most of the time and stress involved with a complicated project .

Cơ cấu cũ có thể phải bị loại bỏ và một cơ cấu mới có thể cần được tìm thấy, nhưng kỹ thuật này giúp tiết kiệm phần lớn thời gian và sự căng thẳng liên quan đến một dự án phức tạp.

They're creating awareness about their ideas through the right channels.

Họ đang tạo ra sự nhận thức về ý tưởng của mình thông qua các kênh phù hợp.

McKinsey is appearing in the limelight by talking on technological topics like creativity and design as well as AI and Robots .

McKinsey đang xuất hiện trong ánh đèn sân khấu bằng cách nói về các chủ đề công nghệ như tính sáng tạo và sự thiết kế cũng như AI và Robot.

Some of the leading trade shows where they are doing so are the Web Summit in Portugal, WSJ D Live Asia in Hong Kong, World Economic Forum in Davos, Switzerland, and the Cannes Lions International Festival of Creativity , Mobile World Congress in Barcelona.

Một số triển lãm thương mại hàng đầu mà họ có những bài nói như vậy là Hội nghị công nghệ thường niên được tổ chức tại Lisbon (Web Summit) ở Bồ Đào Nha, WSJ D Live Asia ở Hồng Kông, Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ và Liên hoan Sáng tạo Quốc tế Cannes Lions, Triển lãm di động toàn cầu (Mobile World Congress) ở Barcelona.

They have experience studios and digital capability centers .

Họ có các studio kinh nghiệm và các trung tâm kỹ thuật số.

These fancy names are new locations that McKinsey & Company has opened up across the world to enable their clients to get a real feel of business and technological solutions.

Những cái tên lạ mắt này là những địa điểm mới mà McKinsey & Company đã mở ra trên toàn thế giới để cho phép khách hàng của họ có được cảm nhận thực tế về các giải pháp kinh doanh và công nghệ.

These facilities are there to up the user experience of their clients by testing the implementation of tech strategies .

Những tính năng đó giúp nâng cao trải nghiệm người dùng của khách hàng của họ bằng cách thử nghiệm triển khai các chiến lược công nghệ.

Designers , data engineers , and coders are welcome.

Các nhà thiết kế, kỹ sư dữ liệu và lập trình viên đều được chào đón.

McKinsey is hiring these fresh talents .

McKinsey đang tuyển dụng những tài năng mới này.

Digital McKinsey has more than 1500 of these young and energetic minds from diverse backgrounds .

Digital McKinsey có hơn 1500 trong số những bộ óc trẻ trung và tràn đầy năng lượng đến từ nhiều nền tảng khác nhau.

The diverse client base of McKinsey & Company makes it important to hire these individuals.

Cơ sở khách hàng đa dạng của McKinsey & Company khiến việc thuê những cá nhân này trở nên quan trọng.

Tăng