Venus
18 Jul, 2020
Total vocabularies: 139
Minutes to read: 2
Topic: Space
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Venus is the second planet from the sun .

Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời.

It is a terrestrial planet because it has a solid , rocky surface like other planets in the inner solar system .

Nó là một hành tinh đất đá vì nó có bề mặt rắn, đá giống như các hành tinh khác thuộc vòng trong hệ mặt trời.

Astronomers have known Venus for thousands of years.

Các nhà thiên văn học đã biết đến sao Kim từ hàng nghìn năm trước.

The ancient Romans named it after their goddess Venus .

Người La Mã cổ đại đặt tên nó theo tên nữ thần Venus của họ.

Venus is the brightest object in the night sky except for the Moon .

Sao Kim là vật thể sáng nhất trên bầu trời đêm ngoại trừ Mặt Trăng.

Venus comes closer to the Earth than any other planet does.

Sao Kim đến gần Trái Đất hơn bất kỳ hành tinh nào khác.

Venus is sometimes called the sister planet of Earth as they are quite similar in size and gravity .

Sao Kim đôi khi được gọi là hành tinh chị em của Trái Đất vì chúng có kích thước và lực hấp dẫn khá giống nhau.

In other ways the planets are very different.

Nói cách khác, thì các hành tinh rất khác nhau.

Venus' atmosphere (air) is mostly carbon dioxide with clouds of sulphuric acid.

Bầu khí quyển (không khí) của sao Kim chủ yếu là khí CO2 (carbon dioxide) với các đám mây axit sulfuric.

Sulphuric acid is a chemical that is very poisonous to humans .

Axit sulfuric là một chất hóa học rất độc đối với con người.

Venus was the first planet to have its motions plotted across the sky , as early as the second millennium BC and spins very slowly on its axis , it spins in the opposite direction to the other planets.

Sao Kim là hành tinh đầu tiên có đồ thị chuyển động của nó trên bầu trời, vào đầu thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên và quay rất chậm trên trục của nó, nó quay theo hướng ngược lại với các hành tinh khác.

A day on Venus is equal to 117 days on Earth .

Một ngày trên sao Kim bằng 117 ngày trên Trái Đất.

Venus is a terrestrial planet so, like the Earth , its surface is made of rock.

Sao Kim là một hành tinh đất đá, giống như Trái Đất, bề mặt của nó được làm bằng đá.

Venus is much hotter than Earth .

Sao Kim nóng hơn nhiều so với Trái Đất.

All the carbon dioxide in the atmosphere acts like a blanket , trapping heat from the Sun .

Tất cả khí CO2 trong khí quyển hoạt động giống như một tấm chăn, giữ nhiệt từ Mặt Trời.

This effect is called the greenhouse effect and it is very strong on Venus .

Hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng nhà kính và nó rất mạnh trên sao Kim.

This makes the surface of Venus the hottest of any planet's surface in the Solar System with an estimated average temperature of 480 °C (896.0 °F).

Điều này làm cho bề mặt của sao Kim trở thành bề mặt nóng nhất so với bất kỳ bề mặt hành tinh nào trong Hệ Mặt Trời với nhiệt độ trung bình ước tính là 480 ° C (896,0 ° F).

Venus has no oceans because it is much too hot for water.

Sao Kim không có đại dương vì nó quá nóng đối với nước.

Venus' surface is a dry desert .

Bề mặt của sao Kim là một sa mạc khô.

Because of the clouds , only radar can map the surface .

Vì những đám mây, chỉ có máy ra-đa mới có thể lập bản đồ bề mặt.

It is about 80% smooth, rocky plains, made mostly of basalt.

Có khoảng 80% là đồng bằng bằng phẳng với nhiều đá, được tạo thành chủ yếu từ đá núi lửa tối (đá bazan).

Two higher areas called continents make up the north and south of the planet .

Hai khu vực cao hơn được gọi là lục địa tạo nên phía bắc và phía nam của hành tinh.

Tăng