15 Magnificent Facts About Machu Picchu (Part 1)
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 281
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Set high upon the crest of a mountain ridge above Peru's Sacred Valley lies the fabled 15th Century Inca citadel Machu Picchu.

Nằm cao trên đỉnh của một sườn núi phía trên Thung Lũng Linh Thiêng của Peru là thành cổ Machu Picchu của người Inca từ thế kỷ 15 được kể trong truyền thuyết.

A site that bestows wonder upon all who make the journey to its soaring heights , this marvel of Inca architecture is one of the greatest archaeological discoveries of the 20th Century.

Là một địa điểm ban tặng cho tất cả những ai thực hiện cuộc hành trình đến những đỉnh cao vút, kỳ quan của kiến trúc Inca này là một trong những khám phá khảo cổ học vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Despite it being the most preserved archaeological site of the Inca Empire , there are no records of the purposes of Machu Picchu, due to the Inca language being only spoken, not written.

Mặc dù đây là địa điểm khảo cổ được bảo tồn tốt nhất của Đế chế Inca, không có tài liệu nào về mục đích của Machu Picchu, do ngôn ngữ Inca chỉ được nói, không được viết.

As a result of this lack of knowledge there have been many wild theories when it comes to Machu Picchu, which is a large reason why it draws so much intrigue .

Do sự thiếu hiểu biết này, đã có nhiều giả thuyết hoang đường khi nói đến Machu Picchu, đó là lý do lớn khiến nó thu hút rất nhiều sự hấp dẫn.

So, what do we really know about Machu Picchu?

Vậy, chúng ta thực sự biết gì về Machu Picchu?

Let's take a look at the cold, hard facts.

Chúng ta hãy nhìn vào những sự thật lạnh lùng và phũ phàng này.

The name "Machu Picchu" means "Old Mountain ".

Cái tên "Machu Picchu" có nghĩa là "Ngọn núi cổ".

The Machu Picchu archaeological site lies in a saddle between the peaks of Machu Picchu (the mountain ) and Huayna Picchu.

Khu khảo cổ Machu Picchu nằm trong khu vực đèo giữa hai đỉnh núi Machu Picchu và Huayna Picchu.

Although confusing at first, the naming of the site after the mountain it rests besides actually makes more sense than you'd expect.

Mặc dù lúc đầu gây hoang mang, nhưng việc đặt tên một địa điểm theo tên ngọn núi mà nó nằm bên cạnh đó thực sự có ý nghĩa hơn bạn mong đợi.

In the official language of the Inca Empire , Quechua, Machu Picchu translates into "Old Peak " or "Old Mountain ".

Trong ngôn ngữ chính thức của Đế chế Inca, Quechua, Machu Picchu được dịch thành "Đỉnh núi cổ" hoặc "Núi cổ".

This makes you wonder whether it was originally called this, or whether its name was lost over the ages and replaced with the nearest geological landmark .

Điều này khiến bạn tự hỏi liệu nó có được gọi như vậy ban đầu hay không, hay liệu tên của nó đã bị mất đi qua nhiều thời kỳ và được thay thế bằng địa danh địa chất gần nhất.

Hiram Bingham did not discover Machu Picchu.

Hiram Bingham đã không phát hiện ra Machu Picchu.

When Hiram Bingham stumbled upon the ruins of Machu Picchu in 1911, he was quick to share his discovery with the Western world .

Khi Hiram Bingham tình cờ phát hiện ra tàn tích của Machu Picchu vào năm 1911, ông đã nhanh chóng chia sẻ khám phá của mình với thế giới phương Tây.

A lesser known fact, though, is that he was actually led there by a Peruvian guide by the name of Melchor Arteaga.

Tuy nhiên, một sự thật ít được biết đến là ông ấy đã thực sự được dẫn đến đó bởi một hướng dẫn viên người Peru tên là Melchor Arteaga.

In fact, Machu Picchu was never really lost.

Trên thực tế, Machu Picchu chưa bao giờ thực sự bị mất.

This is a common misconception largely due to it never being reached Spanish Conquistadors in their invasion of Peru in the 16th Century.

Đây là một quan niệm sai lầm phổ biến phần lớn là do nó không bao giờ được tiếp cận với Những người chinh phục Tây Ban Nha trong cuộc xâm lược Peru của họ vào thế kỷ 16.

While the local indigenous people were well aware of its existence , the Spaniards never managed to even come close, which is something that we should all be thankful for today.

Trong khi những người bản địa địa phương nhận thức rõ về sự tồn tại của nó, người Tây Ban Nha thậm chí không bao giờ tìm cách đến gần, đó là điều mà tất cả chúng ta nên biết ơn cho ngày hôm nay.

If they had, it's safe to say that there wouldn't be much left to marvel at anymore.

Nếu họ tìm thấy nó, có thể nói rằng sẽ không còn nhiều điều để ngạc nhiên nữa.

Augusto Berns was most likely the first Westerner to reach Machu Picchu.

Augusto Berns rất có thể là người phương Tây đầu tiên đến Machu Picchu.

Not only was Machu Picchu never lost, it's possible that Bingham wasn't even the first Westerner to set eyes upon it.

Không chỉ Machu Picchu không bao giờ bị mất, có thể Bingham thậm chí còn không phải là người phương Tây đầu tiên để mắt đến nó.

It has been long claimed by various scholars that the German adventurer and businessman Augusto Berns reached Machu Picchu and plundered it 44 years previously, in 1867.

Từ lâu, nhiều học giả đã khẳng định rằng nhà thám hiểm và doanh nhân người Đức Augusto Berns đã đến Machu Picchu và tước đoạt nó 44 năm trước đó, vào năm 1867.

There are even maps which show reference to the ruins as early as 1874, strengthening the theory that Bingham was certainly not the first there.

Thậm chí có những bản đồ cho thấy tham chiếu đến các tàn tích ngay từ năm 1874, củng cố giả thuyết rằng Bingham chắc chắn không phải là người đầu tiên ở đó.

No, Machu Picchu is not the "Lost City of the Incas".

Không, Machu Picchu không phải là "Thành phố đã mất của người Inca".

Machu Picchu wasn't exactly what Bingham was searching for when he made his epic journey into the Andes.

Machu Picchu không chính xác là thứ mà Bingham đang tìm kiếm khi anh thực hiện chuyến hành trình hoành tráng vào dãy Andes.

When he set out, he was really in search of the "Lost City of the Incas".

Khi lên đường, anh thực sự đang tìm kiếm "Thành phố đã mất của người Inca".

Also known as the Vilcabamba, where the last rulers of the Inca Empire held out against Spanish tyranny until their demise in 1572.

Còn được gọi là Vilcabamba, nơi những người cai trị cuối cùng của Đế chế Inca đã chống lại chế độ chuyên chế của Tây Ban Nha cho đến khi họ sụp đổ vào năm 1572.

After excavating the ruins of Machu Picchu Bingham made the conclusion that he had found the Lost City, and published his findings .

Sau khi khai quật tàn tích của Machu Picchu Bingham đưa ra kết luận rằng ông đã tìm thấy Thành phố đã mất, và công bố những phát hiện của mình.

Although they were wildly incorrect, they did lead to worldwide interest in Machu Picchu.

Mặc dù chúng hoàn toàn không chính xác, nhưng chúng đã khiến cả thế giới quan tâm đến Machu Picchu.

This of course prompted further thorough investigation , as well as the millions of visitors that flock to the now famous ruins every year.

Tất nhiên, điều này đã thúc đẩy quá trình điều tra kỹ lưỡng hơn nữa, cũng như hàng triệu du khách đổ về khu di tích nổi tiếng hàng năm.

Ironically, Bingham actually stumbled upon the ruins of the lost city on his way towards Machu Picchu, but dismissed it without much thought and continued on his journey .

Trớ trêu thay, Bingham thực sự tình cờ tìm thấy đống đổ nát của thành phố đã mất trên đường đến Machu Picchu, nhưng anh đã gạt bỏ nó mà không cần suy nghĩ nhiều và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

It wasn't until 1964 that Gene Savoy identified the ruins as Vilcabamba, which is widely accepted among scholars , historians and archaeologists as true.

Mãi đến năm 1964, Gene Savoy mới xác định khu di tích này là Vilcabamba, điều này được các học giả, nhà sử học và khảo cổ học chấp nhận rộng rãi là đúng.

Was Machu Picchu a temple full of virgins ?

Machu Picchu có phải là một ngôi đền đầy những trinh nữ?

Tăng