Tiger
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 108
Minutes to read: 2
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
The tiger is the largest living member of the cat family, the Felidae.

Hổ là thành viên sống lớn nhất của họ mèo Felidae.

It feeds by hunting .

Nó kiếm ăn bằng cách săn bắn.

It lives in Asia, mainly India, Bhutan, China, Korea, and Siberian Russia.

Nó sống ở châu Á, chủ yếu là Ấn Độ, Bhutan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Siberi của Nga.

Tigers are solitary animals .

Hổ là loài động vật sống đơn độc.

Tigers have orange fur with black stripes and a white belly .

Hổ có bộ lông màu cam với sọc đen và bụng màu trắng.

The black stripes usually extend to the white underside.

Các sọc đen thường kéo dài đến mặt dưới màu trắng.

The stripes are used to keep them camouflaged while hunting .

Các sọc được sử dụng để giúp chúng ngụy trang trong khi săn mồi.

No two tigers have the same pattern of stripes .

Không có hai con hổ nào có họa tiết sọc giống nhau.

Sometimes there are tigers with different colors .

Đôi khi có những con hổ với màu sắc khác nhau.

There are white tigers that have white fur with black stripes , or that even have pure white fur .

Có những con hổ trắng có bộ lông trắng với sọc đen, hoặc thậm chí có bộ lông trắng tinh.

They have blue or green eyes .

Chúng có đôi mắt xanh lam hoặc xanh lục.

Most Bengal tigers have orange fur .

Hầu hết hổ Bengal có bộ lông màu cam.

The white coat only appears once in every 10,000 births .

Bộ lông màu trắng chỉ xuất hiện một lần trong 10.000 ca sinh nở.

The Bengal tiger is the national animal of Bangladesh and India.

Hổ Bengal là động vật quốc gia của Bangladesh và Ấn Độ.

Tigers vary in size depending on their subspecies .

Hổ có kích thước khác nhau tùy thuộc vào phân loài của chúng.

Siberian tigers are the largest .

Hổ Siberia là loài lớn nhất.

Males can grow to at least 6 feet (1.8 metres) long ( body length ) and weigh about 500 lb (230 kg).

Con đực có thể dài ít nhất 6 feet (1,8 mét) (chiều dài cơ thể) và nặng khoảng 500 lb (230 kg).

Females are a bit smaller.

Con cái nhỏ hơn một chút.

Record weight for males is claimed as 700 lbs (318 kg), but this cannot be confirmed .

Trọng lượng kỷ lục đối với con đực là 700 lbs (318 kg), nhưng điều này không thể được xác nhận.

Tăng