50 Interesting Facts About India (Part 1)
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 265
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
There is no other land that conjures an image of colors, smells, bustling streets and stunning scenery like India.

Không có vùng đất nào gợi lên hình ảnh về màu sắc, mùi hương, đường phố nhộn nhịp và cảnh quan tuyệt đẹp như Ấn Độ.

From the smell of spices wafting to the amazing sights like the Taj Mahal, wherever you go your senses are attacked from all directions .

Từ mùi gia vị thoang thoảng đến những điểm tham quan tuyệt vời như Taj Mahal, bất cứ nơi nào bạn đến, mọi giác quan của bạn đều bị tấn công từ mọi hướng.

Here we're going to look at 50 facts about this beautiful Asian country.

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét 50 sự thật về đất nước Châu Á xinh đẹp này.

In August 2011, a post office was inaugurated in Dal Lake, Srinagar.

Vào tháng 8 năm 2011, một bưu điện được khánh thành ở Dal Lake, Srinagar.

This post office isn't just any post office like one of the other 55,000+ others, this office floats.

Bưu điện này không chỉ là một bưu điện thông thường như một trong số hơn 55.000 bưu điện khác, văn phòng này rất đặc biệt.

In 1861, the village Mawsynram is officially the wettest place in the world, receiving the highest annual average rainfall in the whole world.

Năm 1861, ngôi làng Mawsynram chính thức là nơi ẩm ướt nhất trên thế giới, nhận được lượng mưa trung bình hàng năm cao nhất trên toàn thế giới.

The Mumbai bridge Bandra-Worli Sea Link cost $250 million and took over 25,000,000 hours to complete .

Cây cầu liên kết biển Bandra-Worli ở Mumbai tiêu tốn 250 triệu đô la và mất hơn 25.000.000 giờ để hoàn thành.

Any companies with over 100 staff are required by law to consult the government over firing someone and are unable to do so if the government declines.

Theo luật, bất kỳ công ty nào có hơn 100 nhân viên đều phải hỏi ý kiến chính phủ về việc sa thải ai đó và không thể làm như vậy nếu chính phủ từ chối.

The flying of a kite is illegal under a 1934 law, which classes kites as aircraft - unless given police authority .

Việc thả diều là bất hợp pháp theo luật năm 1934, trong đó xếp diều là máy bay - trừ khi được sự cho phép của cảnh sát.

The highest point in the country is 28,170 ft (8,586 meters) in Kanchenjunga, the third highest mountain in the world.

Điểm cao nhất của đất nước là 28.170 ft (8.586 mét) ở Kanchenjunga, ngọn núi cao thứ ba trên thế giới.

The four tastes we have in western cooking: sour , sweet, savory , and salty, become extended in India to include.

Bốn hương vị chúng ta có trong nấu ăn phương Tây bao gồm: vị chua, ngọt, cay và mặn, được mở rộng ở Ấn Độ.

Spicy and astringent.

Vị cay và chất làm se.

Astringent substances can include a very dry red wine.

Các chất làm se có thể bao gồm một loại rượu vang đỏ rất khô.

The roads in India are capable of being wrapped around the world almost 120 times.

Các con đường ở Ấn Độ có khả năng quấn quanh thế giới gần 120 lần.

Indians consume the most whiskey of any country;

Người Ấn Độ tiêu thụ rượu whisky nhiều nhất so với bất kỳ quốc gia nào;

A whopping 50% of the entire world's supply .

Một con số khổng lồ 50% của toàn bộ nguồn cung trên toàn thế giới.

Plastic Surgery could have originated in India with written proof of reconstructive surgery being done in 800BC.

Phẫu thuật thẩm mỹ có thể bắt nguồn từ Ấn Độ với bằng chứng bằng văn bản về phẫu thuật tái tạo được thực hiện vào năm 800 trước Công nguyên.

The left hand in India is deemed unclean as it would be used as a tool for splashing water to clean oneself after using the lavatory instead of toilet paper.

Bàn tay trái ở Ấn Độ bị coi là ô uế vì nó sẽ được sử dụng như một công cụ để vẩy nước để làm sạch bản thân sau khi sử dụng nhà vệ sinh thay vì giấy vệ sinh.

Chess originates from the Sanskrit game chaturanga, the word actually means "four members of an army ".

Cờ vua bắt nguồn từ trò chơi tiếng Phạn chaturanga, từ này thực sự có nghĩa là "bốn thành viên của một đội quân".

The Saffron in the Indian flag symbolizes sacrifice and courage , the white symbolizes truth and peace.

Nghệ tây trên là cờ Ấn Độ tượng trưng cho sự hy sinh và lòng dũng cảm, màu trắng tượng trưng cho sự thật và hòa bình.

The 'wheel' in the center of the flag is actually a Buddhist wheel of life or dharma chakra.

'Bánh xe' ở giữa lá cờ thực sự là một bánh xe cuộc sống hoặc luân xa pháp của Phật giáo.

In 100 BC., the decimal system and the method of using 1-10 to display every possible number were invented in India.

Vào năm 100 trước Công nguyên, hệ thập phân và phương pháp sử dụng 1-10 để hiển thị mọi số có thể đã được phát minh ra ở Ấn Độ.

In 1987, the Indian cricket Fielder Sachin Tendulkar crossed the field to play for Pakistan when the team was short of players .

Năm 1987, tay chơi bóng gậy người Ấn Độ Fielder Sachin Tendulkar chuyển sang chơi cho Pakistan khi đội này đang thiếu người.

In 1999, a goal was scored by India against Bhutan in 11 seconds.

Năm 1999, một bàn thắng được ghi bởi Ấn Độ vào lưới Bhutan trong 11 giây.

The Hindu calendar has 2 more seasons than the western 4, these are monsoon that comes just before autumn , and prevernal that comes after winter.

Lịch Hindu có nhiều hơn 2 mùa so với 4 mùa của phương Tây, đây là những đợt gió mùa đến ngay trước mùa thu và đến sau mùa đông (âm lịch).

Apparently , the air in Mumbai is that polluted that 1 day's breathing equates to 100 cigarettes being smoked.

Rõ ràng, không khí ở Mumbai bị ô nhiễm đến mức hít thở trong 1 ngày tương đương với việc hút 100 điếu thuốc lá.

The national animal of India is actually an endangered animal: The Bengal Tiger.

Động vật quốc gia của Ấn Độ thực sự là một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng: hổ Bengal.

Đỗ