50 Friendly Facts About Canada (Part 1)
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 265
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Canada is no doubt one of the world's most likable countries!

Canada chắc chắn là một trong những quốc gia dễ mến nhất thế giới!

This friendly nation is not only massive , but holds a lot of fascinating facts and history.

Quốc gia thân thiện này không chỉ rộng lớn, mà còn lưu giữ rất nhiều sự kiện và lịch sử hấp dẫn.

You may already know it for its array of wildlife from moose to polar bears, but there's a lot more to this country that you might not know.

Bạn có thể đã biết về nó với hàng loạt các loài động vật hoang dã từ nai sừng tấm đến gấu Bắc Cực, nhưng còn rất nhiều điều về đất nước này mà bạn có thể chưa biết.

Here we have the top 50 facts about Canada.

Ở đây chúng tôi có 50 sự thật hàng đầu về Canada.

In Snag, Yukon, the coldest temperature in Canada was recorded at -81.4 F (-63 C) which is roughly the same temperature as the surface of Mars !

Ở Snag, Yukon, nhiệt độ lạnh nhất ở Canada được ghi nhận là -81,4 F (-63 C), gần bằng nhiệt độ bề mặt sao Hỏa!

There are over 3,000 lakes in Canada, making its surface area covered by lakes more than any other country in the world.

Có hơn 3.000 hồ ở Canada, làm cho diện tích bề mặt của nó được bao phủ bởi các hồ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

To put things in perspective , Canada is larger than all of the European Union.

Đặt mọi thứ trong viễn cảnh, Canada lớn hơn tất cả các nước Liên minh châu Âu.

You could fit 81,975 Walt Disney World's inside Canada!

Bạn có thể nhét 81.590 công viên giải trí Walt Disney vào diện tích của Canada!

The northernmost permanently inhabited place in the world is Alert, Nunavut which is just 507 miles (817 kilometers) from the North Pole .

Nơi cực bắc nơi sinh sống vĩnh viễn trên thế giới là Alert, Nunavut mà chỉ là 507 dặm (817 km) từ Bắc Cực.

Canada has the longest coastline in the world, running at 125,556 miles (202,080 kilometers) long, bordered by the Atlantic, Arctic , and Pacific.

Canada có đường bờ biển dài nhất thế giới, chạy dài 125.556 dặm (202.080 km), giáp với Đại Tây Dương, Bắc Cực, và Thái Bình Dương.

Canadians eat more pasta than any other nation!

Người Canada ăn mì ống nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác!

Quebec City is the only city north of Mexico that still has fortified walls!

Thành phố Quebec là thành phố duy nhất ở phía bắc Mexico vẫn còn những bức tường thành kiên cố!

They were originally built by the French, followed by the English.

Ban đầu chúng được xây dựng bởi người Pháp, sau đó là người Anh.

Canada mail hasn't run on Saturdays since 1969.

Thư từ Canada đã không chạy vào các ngày thứ Bảy kể từ năm 1969.

Following right behind Saudi Arabia, Canada has the second-largest oil reserve in the world.

Xếp ngay sau Ả Rập Xê-út, Canada có trữ lượng dầu lớn thứ hai trên thế giới.

Canada has endlessly ranked highly on a global scale in education, civil liberties, economic freedom, and standard of living.

Canada liên tục được xếp hạng cao trên quy mô toàn cầu về giáo dục, quyền tự do dân sự, tự do kinh tế và mức sống.

Even though ice hockey is the most played sport in Canada, lacrosse is the official sport of Canada.

Mặc dù khúc côn cầu trên băng là môn thể thao được chơi nhiều nhất ở Canada, nhưng bóng vợt thực sự là môn thể thao chính thức của Canada.

The longest highway in the world is the Trans-Canada highway - it spans over 4,722 miles (7,604 kilometers) long!

Đường cao tốc dài nhất thế giới là đường cao tốc Trans-Canada, nó kéo dài hơn 4.722 dặm (7.604 km)!

Unsurprisingly, 77% of the maple syrup in the world is made in Quebec, Canada.

Không có gì ngạc nhiên khi 77% siro lá phong trên thế giới được sản xuất ở Quebec, Canada.

Even though Canada is the second-largest country in the world, it has one of the lowest population densities .

Mặc dù Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới, nhưng lại là một trong những quốc gia có mật độ dân số thấp nhất.

About 90% of Canada's population lives within 100 miles of the US.-Canadian border .

Khoảng 90% của Canada sống dân cư trong phạm vi 100 dặm biên giới US-Canada.

IMAX theaters, electric wheelchairs , and the board game Trivial Pursuit were all inventions that came from Canada.

Rạp chiếu phim IMAX, xe lăn điện và trò chơi cờ bàn Trivial Pursuit đều là những phát minh đến từ Canada.

Interestingly enough, Canada gained independence fairly recently and fully became its own country in 1982.

Điều thú vị là Canada đã giành được độc lập khá gần đây và hoàn toàn trở thành quốc gia của riêng mình vào năm 1982.

60% of the world's polar bear population is in Canada.

60% dân số gấu Bắc Cực trên thế giới là ở Canada.

Canada's iconic red and white maple leaf flag was designed to replace the Union Jack and first started being used in 1965.

Lá cờ lá phong đỏ và trắng mang tính biểu tượng của Canada được thiết kế để thay thế Cờ Liên hiệp Anh và bắt đầu được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1965.

There are more doughnut shops per capita in Canada than in any other country in the world.

Số cửa hàng bánh rán tính theo đầu người ở Canada nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Off the coast of Newfoundland and Labrador, some icebergs float over from Greenland.

Ngoài khơi Newfoundland và Labrador, có những tảng băng trôi từ Greenland.

They are harvested to produce beer, vodka , wine, and beauty products.

Chúng được thu hoạch để sản xuất bia, rượu vodka, rượu vang và các sản phẩm làm đẹp.

In Churchill, Canada, residents will leave their cars, and sometimes their homes unlocked as an escape for people who need to escape from a polar bear.

Tại Churchill, Canada, cư dân sẽ thoải mái để xe, và đôi khi không khoá cửa nhà để dễ dàng thoát khỏi gấu Bắc Cực.

In Nunavut, Canada, the number plate for cars, motorcycles, and snowmobiles are in the shape of a polar bear.

Ở Nunavut, Canada, biển số ô tô, xe máy và xe trượt tuyết có hình một con gấu Bắc Cực.

There was a bear cub exported from Canada to the London Zoo in 1915 named Winnipeg.

Có một con gấu con được xuất khẩu từ Canada đến Sở thú London vào năm 1915 tên là Winnipeg.

This bear inspired AA Milne to write about Winnie-the-Pooh after his son Christopher Robin would love to visit Winnipeg the bear in the zoo.

Chú gấu này đã truyền cảm hứng cho tác giả AA Milne viết về Winnie-the-Pooh sau khi con trai ông, Christopher Robin, rất thích đến thăm chú gấu Winnipeg trong sở thú.

Đỗ