50 Awesome Facts About Australia That Will Amaze You (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 248
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
More than 70% of the Australian population participates regularly in some form of sport, although over 25% of the country is considered to be obese .

Hơn 70% dân số Úc tham gia thường xuyên vào một số hình thức thể thao, mặc dù hơn 25% dân số nước này được xem là béo phì.

Not only is Australia the flattest continent on earth, but it's also the largest island on earth.

Úc không chỉ là lục địa phẳng nhất trên trái đất mà còn là hòn đảo lớn nhất trên trái đất.

The largest producer of gold in the world is located in Australia.

Nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới nằm ở Úc.

Rather than being found in one of the large cities, its home is a small town named Kalgoorlie.

Thay vì được tìm thấy ở một trong những thành phố lớn, nhà của nó là một thị trấn nhỏ mang tên Kalgoorlie.

Despite being the sixth-largest country in the world and the home of several large cities, there are just 24 million people living in Australia.

Mặc dù là quốc gia lớn thứ sáu trên thế giới và là nơi tọa lạc của một số thành phố lớn, nhưng chỉ có 24 triệu người sống ở Úc.

After China, the largest number of sheep can be found in Australia.

Sau Trung Quốc, số lượng cừu lớn nhất có thể được tìm thấy ở Úc.

With many more sheep than humans, there are approximately 100 million of these animals across the country.

Với số lượng cừu nhiều hơn con người, có khoảng 100 triệu loài động vật này trên khắp đất nước.

This also means that Australia is one of the world's leading producers of wool .

Điều này cũng có nghĩa là Úc là một trong những nước sản xuất len hàng đầu thế giới.

Home to many crocodiles , every year there is at least one fatal accident involving these creatures .

Là nơi sinh sống của nhiều cá sấu, hàng năm có ít nhất một vụ tai nạn chết người liên quan đến những sinh vật này.

The World Surfing Championship was first held in Sydney, Australia, in 1964.

Giải Vô địch Lướt sóng Thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Sydney, Australia, vào năm 1964.

John Batman was one of the founders of the city of Melbourne.

John Batman là một trong những người sáng lập thành phố Melbourne.

Prior to having its current name, the city was known as Batmania.

Trước khi có tên hiện tại, thành phố được gọi là Batmania.

Volcanoes can be found in various parts of the world, but Australia is the only continent that does not have an active volcano .

Núi lửa có thể được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng Úc là lục địa duy nhất không có núi lửa hoạt động.

An Australian radio station called Joy Radio was established in 1993 and became the world's very first gay and lesbian radio station.

Một đài phát thanh của Úc có tên Joy Radio được thành lập vào năm 1993 và trở thành đài phát thanh về đồng tính nam và nữ đầu tiên trên thế giới.

There are several Australian actors on the Hollywood scene , and Russell Crowe is often mistakenly thought to be Australian.

Có một số diễn viên người Úc trên sân khấu Hollywood, và Russell Crowe thường bị nhầm tưởng là người Úc.

Contrary to popular belief, Crowe was actually born in New Zealand, but moved with his family to Australia when he was just four years old.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Crowe thực sự sinh ra ở New Zealand, nhưng cùng gia đình chuyển đến Australia khi mới 4 tuổi.

There are up to 1,500 different species of spiders, and some of them are poisonous while others are totally harmless .

Có tới 1.500 loài nhện khác nhau, và một số loài có độc trong khi những loài khác hoàn toàn vô hại.

In the 20th century , Australia saw a large amount of immigration , including from those across the sea in the Mediterranean countries.

Vào thế kỷ 20, Úc chứng kiến một lượng lớn người nhập cư, bao gồm cả những người vượt biển ở các nước Địa Trung Hải.

Melbourne has one of the largest Greek populations in the world, with more than 150,000 Greeks living in the city.

Melbourne là một trong những thành phố có dân số Hy Lạp lớn nhất trên thế giới, với hơn 150.000 người Hy Lạp sống trong thành phố.

It does actually snow in Australia during the winter, and can often have even more snow than Switzerland.

Nó thực sự có tuyết ở Úc trong mùa đông và thường có thể có nhiều tuyết hơn cả Thụy Sĩ.

The Dingo Fence , built to keep out dingoes , is the longest fence in the world and is located in Australia.

Hàng rào Dingo, được xây dựng để ngăn chặn giống chó dingo, là hàng rào dài nhất trên thế giới và nằm ở Úc.

The Melbourne Cup is a horse racing event that takes place every November.

Cúp Melbourne là một giải đua ngựa diễn ra vào tháng 11 hàng năm.

It's a public holiday in Melbourne and a busy day throughout other parts of the country.

Đó là một ngày lễ ở Melbourne và một ngày bận rộn trên khắp các vùng khác của đất nước.

The kangaroo and emu are both featured on the Australian coat of arms .

Cả chuột túi và đà điểu sa mạc đều có trên quốc huy của Úc.

This represents the nation going forward, as neither animal is physically able to walk backward .

Điều này đại diện cho quốc gia đang tiến về phía trước, vì không loài vật nào có khả năng đi lùi về mặt thể chất.

Around 160,000 convicts were sent in boats from England to Australia when the country was first colonized .

Khoảng 160.000 người bị kết án đã được gửi bằng thuyền từ Anh đến Úc khi đất nước lần đầu tiên bị đô hộ.

The survivors were kept in prison camps, while many others died en route.

Những người sống sót bị giam trong các trại tù, trong khi nhiều người khác đã chết trên đường đi.

The health service in Australia includes doctors who will visit remote areas by helicopter.

Dịch vụ y tế của Úc bao gồm bác sĩ sẽ đến thăm các vùng xa xôi bằng máy bay trực thăng.

For many Australians, this is their only access to urgent medical assistance .

Đối với nhiều người Úc, đây là cách tiếp cận duy nhất của họ để được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

The cleanest air and water on earth can be found in Tasmania.

Không khí và nước sạch nhất trên trái đất có thể được tìm thấy ở Tasmania.

Đỗ