30 Fun & Feathery Facts About Peacocks
08 Aug, 2020
Total vocabularies: 242
Minutes to read: 3
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Peacocks are among the most fascinating and beautiful creatures on earth, but there are so many things that we fail to realize about these breathtaking birds .

Chim công là một trong những sinh vật hấp dẫn và xinh đẹp nhất trên trái đất, nhưng có quá nhiều điều mà chúng ta chưa nhận ra về những loài chim ngoạn mục này.

Next time you look at a peacock , here are some fun & feathery facts which will make you even more amazed than before!

Lần tới khi bạn nhìn một con công, đây là một số sự thật thú vị và lôi cuốn sẽ khiến bạn kinh ngạc hơn trước!

The word " peacock " does not actually apply to both the male and female birds .

Từ "peacock" không thực sự áp dụng cho cả chim trống và chim mái.

It's only the males that are called peacocks, while the females are called peahens .

Chỉ những con đực mới được gọi là "peacocks", trong khi những con cái được gọi là "peahens".

Together, the collective name for them is " peafowl ".

Ghép lại với nhau, tên chung cho chúng là "peafowl".

There are just three different types of species in the peafowl family.

Chỉ có ba loại khác nhau trong họ công.

Two of these originate in Asia and the other is of African descent .

Hai trong số này có nguồn gốc từ châu Á và loại còn lại có nguồn gốc từ châu Phi.

The African species is called the Congo peafowl and originated in the Congo basin.

Loài có nguồn gốc châu Phi được gọi là công Congo và có nguồn gốc từ lưu vực Congo.

From Asia, the blue (Indian) peafowl and green peafowl .

Từ châu Á, chim công lam (Ấn Độ) và chim công lục.

These birds first lived within forests and rainforests , an environment which still remains their most comfortable and natural habitat .

Những con chim này lần đầu tiên sống trong những khu rừng và rừng nhiệt đới, một môi trường vẫn là môi trường sống tự nhiên và thoải mái nhất của chúng.

When they are domesticated , some will live up to 50 years.

Khi chúng được thuần hóa, một số sẽ sống tới 50 năm.

However, in the wild where life is riskier, peacocks and peahens generally live up to 20 years.

Tuy nhiên, trong môi trường hoang dã, nơi cuộc sống gặp nhiều rủi ro hơn, chim công đực và chim công cái thường sống tới 20 năm.

One of the main differences between peacocks and peahens is their size .

Một trong những điểm khác biệt chính giữa chim công đực và chim công cái là kích thước của chúng.

Although they vary in size , males are often as much as twice the size of their female counterparts .

Mặc dù chúng có kích thước đa dạng, nhưng con đực thường có kích thước gấp đôi so với con cái.

The large colorful " tail " which they have become known for, is actually called a " train ".

Cái "đuôi" lớn đầy màu sắc mà chúng được biết đến, thực sự được gọi là "train".

A common feature of all peafowl are the bare patches of skin which can be found around their eyes.

Đặc điểm chung của tất cả các loài chim công là những mảng da trần có thể được tìm thấy xung quanh mắt của chúng.

This can be seen in male and female birds and also across different species.

Điều này có thể thấy ở chim đực và chim cái và cả ở các loài khác nhau.

The average running speed for peacocks is 10 miles per hour (16 kph).

Tốc độ chạy trung bình cho con công là 10 dặm một giờ (16 km/h).

If you see a peacock flying into a tree, don't be alarmed .

Nếu bạn nhìn thấy một con công bay vào cây, đừng hoảng sợ.

The birds are sometimes seen doing this in the wild to protect themselves from a predator .

Đôi khi người ta nhìn thấy những con chim làm điều này trong tự nhiên để bảo vệ mình khỏi động vật ăn thịt.

All the species of peafowl have crests are the top of their heads, however, the design and color can vary across the different species and between different sexes .

Tất cả các loài chim công đều có mào là phần đỉnh đầu của chúng, tuy nhiên, kiểu dáng và màu sắc có thể khác nhau giữa các loài khác nhau và giữa các giới tính khác nhau.

Peafowl do not enjoy living alone, and tend to stay within small groups as they are highly sociable and dependent birds .

Công cái không thích sống một mình và có xu hướng ở trong các nhóm nhỏ vì chúng là loài chim rất hòa đồng và phụ thuộc.

Baby peafowl are called chicks.

Chim công con được gọi là "chicks".

While peacocks are not considered an endangered species at the moment, the Congo peafowl in particular has been listed as vulnerable .

Mặc dù công không được coi là loài có nguy cơ tuyệt chủng vào thời điểm hiện tại, nhưng loài công Congo nói riêng đã được xếp vào danh sách dễ bị tổn thương.

The peacock can be seen displaying his bright beautiful feathers mostly during breeding season in the Spring .

Con công có thể được nhìn thấy với bộ lông sáng đẹp của mình hầu hết trong mùa sinh sản vào mùa xuân.

When breeding time comes around each year, the peacock will try to impress the peahen as much as possible.

Khi đến thời điểm sinh sản hàng năm, con công đực sẽ cố gắng gây ấn tượng với con công cái càng nhiều càng tốt.

Apart from displaying his feathers and train , he will also guard his territory and make loud noise to ward off other males.

Ngoài việc trưng bày lông vũ và đuôi, nó cũng sẽ canh giữ lãnh thổ của mình và gây tiếng ồn lớn để xua đuổi những con đực khác.

For more than 2,000 years, peacocks have been kept in captivity around the world either for entertainment purposes or religion .

Trong hơn 2.000 năm, chim công đã được nuôi nhốt trên khắp thế giới với mục đích giải trí hoặc tôn giáo.

In areas of Asia where the peacock is hunted, they are not often seen and remain wary and shy of their surroundings .

Ở những khu vực châu Á nơi con công bị săn bắt, chúng không thường xuyên được nhìn thấy và luôn cảnh giác và e dè với xung quanh.

However, the Indian peacock is protected in many parts of Asia for personal or religious reasons .

Tuy nhiên, con công Ấn Độ được bảo vệ ở nhiều nơi ở châu Á vì lý do cá nhân hoặc tôn giáo.

A peahen can lay up to six eggs at a time, although there have been occasional cases of even more.

Một con chim công cái có thể đẻ tới sáu quả trứng cùng một lúc, mặc dù đôi khi có những trường hợp thậm chí còn nhiều hơn thế.

They will lay their eggs in the afternoon in most cases.

Phần lớn chúng sẽ đẻ trứng vào buổi chiều.

Tăng