30 Interesting Facts About Samsung (Part 1)
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 286
Minutes to read: 3
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Whenever I need a new gadget or appliance Samsung comes to mind, from phones to TVs this Korean electrical superpower are market leaders in every area of electronics particularly in the cell phone industry .

Bất cứ khi nào tôi cần một tiện ích hoặc thiết bị mới thì tôi đều nhớ đến Samsung, từ điện thoại đến TV, siêu cường quốc về điện tại Hàn Quốc này luôn dẫn đầu thị trường trong mọi lĩnh vực điện tử, đặc biệt là trong ngành điện thoại di động.

Over the last few decades they've been at the forefront of technological development and innovation with mind-blowing TVs and unprecedented smartphones .

Trong vài thập kỷ qua, họ đã đi đầu trong việc phát triển và đổi mới công nghệ với những chiếc TV ấn tượng và những chiếc điện thoại thông minh chưa từng có.

Here we're going to look at 30 facts about the electronics superstar , Samsung.

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét 30 sự thật về siêu sao điện tử, Samsung.

Samsung initially sold noodles and other produce , it wasn't until 1970 that the first electrical product was sold by Samsung: a 12 inch Black & White TV.

Ban đầu Samsung bán mì và các sản phẩm khác, mãi đến năm 1970, sản phẩm điện đầu tiên mới được Samsung bán: một chiếc TV đen trắng 12 inch.

Samsung are very focused on creating as much appliances as possible in house, around 90% of Samsung equipment is made in Samsung factories .

Samsung rất chú trọng vào việc tạo ra càng nhiều thiết bị trong nhà càng tốt, khoảng 90% thiết bị của Samsung được sản xuất tại các nhà máy của Samsung.

Six Flags and Samsung teamed up in 2016 to create North America's first Virtual Reality Rollercoasters which used Samsung Gear VR equipment .

Six Flags và Samsung đã hợp tác vào năm 2016 để tạo ra Tàu lượn siêu tốc thực tế ảo đầu tiên ở Bắc Mỹ sử dụng kính thực tế ảo Samsung Gear VR.

Following on from this, the pair have started a new collaboration to create a VR game for rollercoaster riders .

Sau đó, cặp đôi đã bắt đầu một sự hợp tác mới để tạo ra một trò chơi thực tế ảo cho những người đi tàu lượn siêu tốc.

Samsung truly are a world-wide employer , in 79 countries they employ over 236,000 staff .

Samsung thực sự là một nhà tuyển dụng trên toàn thế giới, tại 79 quốc gia, họ tuyển dụng hơn 236.000 nhân viên.

Samsung are always at the forefront of technology .

Samsung luôn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ.

They created the digital TV in 1998, the Watch phone and MP3 phone in 1999, the 3D home theater in 2010 and the world's first curved smartphone display in 2013.

Họ đã tạo ra TV kỹ thuật số vào năm 1998, chiếc đồng hồ lai điện thoại (Watch phone) và chiếc điện thoại có thể phát nhạc MP3 vào năm 1999, rạp hát 3D tại nhà vào năm 2010 và màn hình điện thoại thông minh cong đầu tiên trên thế giới vào năm 2013.

In 2016 Samsung shipped 306 million units worldwide that's an increase of 283.1 million units compared to 2010.

Năm 2016, Samsung đã xuất xưởng 306 triệu chiếc trên toàn thế giới, tăng 283,1 triệu chiếc so với năm 2010.

At one point following the release of the Samsung S3 sales reached 500 units a minute.

Có thời điểm sau khi phát hành, doanh số bán Samsung S3 đạt 500 chiếc một phút.

Samsung are delving into the world of AI technology for their mobile devices rivalling the likes of Cortana or Siri.

Samsung đang nghiên cứu về thế giới công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tìm hiểu thêm thông tin cho các thiết bị di động của họ, sánh ngang với Cortana hay Siri.

Samsung's S8 was the first device to use the flagship Bixby system .

S8 của Samsung là thiết bị đầu tiên sử dụng hệ thống trợ lý ảo Bixby hàng đầu.

53,400 employees have received over 64 courses through Samsung's HR Development Center since 1993.

53.400 nhân viên đã nhận được hơn 64 khóa học thông qua Trung Tâm Phát Triển Nhân Sự của Samsung kể từ năm 1993.

Samsung's Ship building sector, whose center spans 400 million sq.feet (37.16 sq.km), builds more than 30 large ships per year.

Lĩnh vực đóng tàu của Samsung, với trung tâm trải dài 400 triệu feet vuông (37,16 km vuông ), đóng hơn 30 tàu lớn mỗi năm.

Samsung means three stars in Korean, Lee Byung-Chull Samsung founder decided to use the name after his vision for a company as everlasting as the stars .

Samsung có nghĩa là ba ngôi sao trong tiếng Hàn Quốc, Lee Byung-Chull - người sáng lập Samsung đã quyết định sử dụng tên này theo tầm nhìn của ông về một công ty vĩnh cửu như những vì sao.

The Samsung logo we all know and recognize only came into use in 1993, prior to that there were 2 other logos, created in 1969 and 1980 respectively.

Biểu tượng của Samsung mà chúng ta đều biết và công nhận chỉ được sử dụng vào năm 1993, trước đó đã có 2 biểu tượng khác lần lượt được tạo ra vào năm 1969 và 1980.

Lee Kun Hee the chairman of Samsung made staff create a pile of 150,000 phones and fax machines before destroying them in front of the 2000-strong crowd to make a point about the new era of quality driven products.

Lee Kun Hee, chủ tịch của Samsung đã yêu cầu nhân viên tạo ra một số lượng lớn gồm 150.000 điện thoại và máy fax trước khi tiêu hủy chúng trước đám đông 2000 người để đưa ra quan điểm về kỷ nguyên mới của các sản phẩm chất lượng.

South Korea's Air force has a lot to thank Samsung for.

Lực lượng Không Quân của Hàn Quốc có rất nhiều điều để cảm ơn Samsung.

The Electronics giant actually created their first ever fighter jet the KF-16.

Tập đoàn điện tử khổng lồ này đã thực sự tạo ra chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của họ là KF-16.

In May 2017, Samsung were given permission to carry out trials of a self-driving car in South Korea.

Vào tháng 5 năm 2017, Samsung đã được phép thực hiện thử nghiệm ô tô tự lái ở Hàn Quốc.

In 2012, Samsung invested $10.8 billion in Research and Development which was over 6% of the company's revenue which is around a ¼ of employees or 60,000 staff .

Năm 2012, Samsung đã đầu tư 10,8 tỷ USD vào Nghiên cứu và Phát triển, chiếm hơn 6% doanh thu của công ty, với khoảng ¼ nhân viên hoặc 60.000 nhân viên.

Samsung lost a patent battle to rivals Huawei in 2017 after claims that over 20 devices used technology that Samsung hadn't granted permission .

Samsung đã thua trong cuộc chiến bằng sáng chế trước đối thủ Huawei vào năm 2017 sau khi tuyên bố rằng hơn 20 thiết bị sử dụng công nghệ mà Samsung không cấp phép.

Worldwide Huawei are 3rd in the smart phone producers with Samsung being 1st.

Huawei đứng thứ 3 trên thế giới trong số các nhà sản xuất điện thoại thông minh với Samsung đứng thứ nhất.

In August 2016, due to battery malfunctions , Samsung recalled 2.5 million Note 7's.

Vào tháng 8 năm 2016, do sự cố về pin, Samsung đã thu hồi 2,5 triệu chiếc Note 7.

Samsung secured more patents that any other company worldwide with 7670 US. Patents .

Samsung đã giành được nhiều bằng sáng chế hơn bất kỳ công ty nào khác trên toàn thế giới với 7670 bằng sáng chế của Hoa Kỳ.

In Samsung's Silicon Valley US Headquarters , 34 electrical car charging ports have been installed to persuade staff to move the electrical vehicles and help commuters .

Trong Trụ Sở Chính tại Thung lũng Silicon của Samsung, 34 cổng sạc xe điện đã được lắp đặt để thuyết phục nhân viên di chuyển xe điện và giúp đỡ các hành khách phải đi từ nơi này đến nơi khác để làm việc.

Tăng