Supply and demand
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 113
Minutes to read: 2
Topic: Business & Economy
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Supply and demand is a model of microeconomics .

Cung và cầu là một mô hình của kinh tế vi mô.

It describes how a price is formed in a market economy .

Nó mô tả cách thức giá cả được hình thành trong nền kinh tế thị trường.

There are two determining factors on such a market, the number of things made available , called supply , and the number of things consumers want, called demand .

Có hai yếu tố quyết định trên một thị trường như vậy, số lượng những thứ có sẵn, được gọi là nguồn cung và số lượng những thứ mà người tiêu dùng muốn, được gọi là nhu cầu.

Supply and demand shows how producers and consumers interact with each other.

Cung và cầu cho thấy người sản xuất và người tiêu dùng tương tác với nhau như thế nào.

This relationship will fix the price for a certain type of good.

Mối quan hệ này sẽ cố định giá cho một loại hàng hóa nhất định.

In perfect competition , the quantity demanded and the quantity supplied will be equal.

Trong cạnh tranh hoàn hảo, lượng cầu và lượng cung sẽ bằng nhau.

This happens at the equilibrium market price .

Điều này xảy ra ở mức giá thị trường cân bằng.

For normal goods , and a normal market, there are four basic laws that determine the change in the market, if either supply or demand changes.

Đối với hàng hóa thông thường và thị trường bình thường, có bốn quy luật cơ bản xác định sự thay đổi của thị trường, nếu cung hoặc cầu thay đổi.

If the demand increases , and the supply remains the same, there will be a shortage , and the price will increase.

Nếu cầu tăng mà cung không đổi thì sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm, và giá cả sẽ tăng lên.

If the demand decreases , and the supply remains the same, there will be a surplus , and the price will go down .

Nếu cầu giảm và cung không đổi thì sẽ có thặng dư, và giá cả sẽ giảm xuống.

If the supply increases , and the demand remains the same, there will be a surplus , and the price will go down .

Nếu cung tăng và cầu không đổi, sẽ có thặng dư và giá sẽ giảm xuống.

If the supply decreases , and the demand remains the same, there will be a shortage , and the price will increase.

Nếu cung giảm mà cầu vẫn giữ nguyên thì sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm và giá cả sẽ tăng lên.

When there is more supply , this will cause prices to fall because people will not want to pay more for items that can be found easily.

Khi có nhiều nguồn cung hơn, điều này sẽ khiến giá giảm xuống vì mọi người sẽ không muốn trả thêm tiền cho những món đồ có thể được tìm thấy một cách dễ dàng.

When there is more demand , prices will go up because many people want to buy the same item but there is not enough supply for it.

Khi có nhiều cầu hơn, giá cả sẽ tăng lên vì nhiều người muốn mua cùng một mặt hàng nhưng không có đủ nguồn cung.

When demands for new goods and services go up , new markets come into being.

Khi nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ mới tăng lên, các thị trường mới ra đời.

The greater the demand , the faster this happens.

Nhu cầu càng lớn, điều này xảy ra càng nhanh.

This greater number of providers makes the supply go up , which forces the price down toward the cost of production and distribution .

Số lượng nhà cung cấp nhiều hơn này làm cho nguồn cung tăng lên, dẫn đến việc giảm giá so với chi phí sản xuất và phân phối.

Tăng