Internet
18 Jul, 2020
Total vocabularies: 163
Minutes to read: 2
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
The Internet is the biggest worldwide communication network of computers .

Internet là mạng máy tính truyền thông lớn nhất trên toàn thế giới.

The Internet has millions of smaller domestic , academic , business , and government networks , which together carry many different kinds of information.

Internet có hàng triệu mạng trong nước, học thuật, doanh nghiệp và chính phủ nhỏ hơn, các mạng này cùng mang nhiều loại thông tin khác nhau.

The short form of internet is the 'net'.

Dạng rút gọn của từ "Internet" là "net" (mạng).

The Internet was developed in the United States by the "United States Advanced Research Projects Agency" (DARPA).

Internet được phát triển tại Hoa Kỳ bởi "Cơ quan chỉ đạo các dự án tiên tiến của Hoa Kỳ" (DARPA).

The Internet was first connected in October, 1969 and was called ARPANET.

Internet được kết nối lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1969 và được gọi là ARPANET.

The World Wide Web was created at CERN in Switzerland in 1990 by a British (UK) scientist named Tim Berners-Lee.

World Wide Web được tạo ra tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN), Thụy Sĩ vào năm 1990 bởi một nhà khoa học người Anh (UK) tên là Tim Berners-Lee.

Today, people can pay money to access the Internet from internet service providers .

Ngày nay, mọi người có thể trả tiền để truy cập Internet từ các nhà cung cấp dịch vụ internet.

Some services on the Internet cost nothing to use .

Một số dịch vụ trên Internet không tốn phí sử dụng.

Sometimes people who offer these free services use advertising to make money .

Đôi khi những người cung cấp các dịch vụ miễn phí này sử dụng quảng cáo để kiếm tiền.

Censorship and freedom of speech on the Internet can be controversial .

Việc kiểm duyệt và quyền tự do ngôn luận trên Internet có thể gây tranh cãi.

The Internet is used for many things, such as electronic mail , online chat , file transfer and other documents of the World Wide Web.

Internet được sử dụng cho nhiều thứ, chẳng hạn như thư điện tử, trò chuyện trực tuyến, truyền tệp và các tài liệu khác của World Wide Web.

The most used service on the Internet is the World Wide Web (which is also called the "Web" or "www").

Dịch vụ được sử dụng nhiều nhất trên Internet là World Wide Web (còn được gọi là "Web" hoặc "www").

The web contains websites, including blogs and wikis like Wikipedia.

Web chứa các trang web, bao gồm blog và wiki như Wikipedia.

Webpages on the Internet can be seen and read by anyone (unless the page needs a password , or it is blocked).

Bất kỳ ai cũng có thể xem và đọc các trang web trên Internet (trừ khi trang đó cần mật khẩu hoặc bị chặn).

The second biggest use of the Internet is to send and receive email.

Công dụng lớn thứ hai của Internet là gửi và nhận email.

Email is private and goes from one user to another.

Email là riêng tư và được chuyển từ người dùng này sang người dùng khác.

Instant messaging (such as AIM or ICQ) is similar to email, but allows two or more people to chat to each other faster.

Dịch vụ nhắn tin nhanh (chẳng hạn như AIM hoặc ICQ) tương tự như email, nhưng cho phép hai hoặc nhiều người trò chuyện với nhau nhanh hơn.

The Internet makes communication easy, and communication can be dangerous too.

Internet giúp cho việc giao tiếp trở nên dễ dàng và cũng có thể khiến việc giao tiếp trở nên nguy hiểm.

People often send secret information , and sometimes other people can steal that information.

Mọi người thường gửi thông tin bí mật, và đôi khi người khác có thể đánh cắp thông tin đó.

They can use the Internet to spread lies or stolen secrets or dangerously bad advice.

Họ có thể sử dụng Internet để truyền bá những lời nói dối hoặc những bí mật bị đánh cắp hoặc những lời khuyên tồi tệ một cách nguy hiểm.

For example, Facebook has had some problems with privacy settings .

Ví dụ, Facebook đã gặp một số vấn đề với cài đặt quyền riêng tư.

Tăng