50 Awesome Facts About Australia That Will Amaze You (Part 1)
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 246
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Australia is a fascinating country - home to many amazing wildlife and views , with famous buildings and landmarks which plenty of travelers long to see.

Úc là một đất nước hấp dẫn - nơi có nhiều động vật hoang dã và cảnh quan tuyệt vời, với các tòa nhà và địa danh nổi tiếng mà nhiều du khách mong muốn được chiêm ngưỡng.

Whether it's close to you or very far from home, here are some awesome facts about this incredible place.

Cho dù nó ở gần bạn hay rất xa, có một số sự thật tuyệt vời về địa điểm đáng kinh ngạc này.

Way back in the history of Australia, indigenous people were settled on the land for around 50,000 years before the British arrived.

Ngược dòng lịch sử của Úc, người bản địa đã định cư trên vùng đất này khoảng 50.000 năm trước khi người Anh đến.

You will find more kangaroos than you will humans!

Bạn sẽ tìm thấy nhiều chuột túi hơn con người!

Australia is an island , and it's a large island at that.

Úc là một hòn đảo, và nó là một hòn đảo lớn.

As a result, you can visit more than 10,000 beaches across the country.

Nhờ đó, bạn có thể tham quan hơn 10.000 bãi biển trên khắp đất nước.

Koala bears are popular in Australia, although there are 10 times as many camels as koalas.

Gấu Koala rất phổ biến ở Úc, mặc dù số lượng lạc đà nhiều gấp 10 lần gấu túi.

There are no Bills of Rights in this country, making it the only Western country to omit this from its governmental system.

Không có tuyên ngôn nhân quyền ở quốc gia này, khiến nó trở thành quốc gia phương Tây duy nhất loại bỏ điều này khỏi hệ thống chính phủ của mình.

Saudi Arabia imports camels from Australia.

Ả Rập Xê Út nhập khẩu lạc đà từ Úc.

There are so many different types of species in Australia that only 25% of them have been discovered and are known to humans.

Có rất nhiều loài khác nhau ở Úc mà chỉ có 25% trong số chúng được phát hiện và được con người biết đến.

This leaves 75% which are totally undiscovered as of yet.

Điều này khiến 75% vẫn chưa được khám phá.

In Australia, there is a mountain called Mount Disappointment .

Ở Úc, có một ngọn núi tên là Núi Thất Vọng.

Apparently , the view was so disappointing that there was no better name for it.

Rõ ràng là khung cảnh đáng thất vọng đến nỗi không có cái tên nào tốt hơn cho nó.

Want to go a Burger King?

Muốn thưởng thức Burger King?

You won't find it in Australia, but you will find the same fast-food chain but under the name of Hungry Jack's.

Bạn sẽ không tìm thấy nó ở Úc, nhưng bạn sẽ tìm thấy chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh tương tự nhưng dưới cái tên Hungry Jacks.

According to a survey conducted in Britain , around 10% of the population believed that the moon was closer than Australia.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện ở Anh, khoảng 10% dân số tin rằng mặt trăng ở gần hơn Úc.

Highway 1 in Australia is the longest in the world, spanning around 9,000 miles in total .

Quốc lộ 1 ở Úc là đường cao tốc dài nhất thế giới, kéo dài tổng cộng khoảng 9.000 dặm.

It's such a large country, and with 91% of the surface area taken up with vegetation , it's a very prosperous country too.

Đó là một đất nước rộng lớn và với 91% diện tích bề mặt là thảm thực vật, đây cũng là một quốc gia rất thịnh vượng.

The national floral emblem is the wattle, a flower that was selected in 1912.

Quốc huy của quốc gia là hoa linh lan, một loài hoa được chọn vào năm 1912.

There are around 200 different types of races and cultures within Australia, making it one of the most multicultural nations in the world.

Có khoảng 200 loại chủng tộc và văn hóa khác nhau ở Úc, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia đa văn hóa nhất trên thế giới.

Even in 2018, politicians discussed the Australian flag design and whether it should be changed.

Ngay trong năm 2018, các chính trị gia đã thảo luận về thiết kế lại quốc kỳ Úc và liệu nó có nên được thay đổi hay không.

The flag still incorporates the Union Flag of the United Kingdom, which isn't a true reflection of modern Australian life.

Lá cờ vẫn kết hợp với Cờ Liên minh của Vương quốc Anh và đây không phải là sự phản ánh chân thực cuộc sống hiện đại của Úc.

In 1902, women received the right to vote in Australia.

Năm 1902, phụ nữ được quyền bầu cử ở Úc.

This made the country the second in the world to implement this.

Đây là quốc gia thứ hai trên thế giới thực hiện điều này.

Nowhere has a higher gambling rate than Australia, with more than 80% of adults involved regularly in some form of betting or gambling .

Không nơi nào có tỷ lệ đánh bạc cao hơn Úc, với hơn 80% người lớn thường xuyên tham gia vào một số hình thức cá cược hoặc cờ bạc.

Australia Day takes place every year and is a celebration of different cultures, races, religions , beliefs, and views .

Ngày Úc diễn ra hàng năm và là ngày kỷ niệm các nền văn hóa, chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và quan điểm khác nhau.

Kangaroo meat is widely available, and many people like this meat for its low-fat content.

Thịt chuột túi được bán rộng rãi và nhiều người thích loại thịt này vì hàm lượng chất béo thấp.

Over a trillion bottles of wine are produced in Australia every year.

Hơn một nghìn tỷ chai rượu vang được sản xuất ở Úc mỗi năm.

While much of the wine stays within the country, there is a thriving export market to the rest of the world too.

Trong khi phần lớn rượu vang nằm trong nước thì cũng có một thị trường xuất khẩu phát triển mạnh sang phần còn lại của thế giới.

There are several large cities in Australia, including Sydney and Melbourne.

Có một số thành phố lớn ở Úc, bao gồm Sydney và Melbourne.

Canberra was chosen to be the capital city as a result of an ongoing debate between Melbourne and Sydney over which would be the capital.

Canberra được chọn là thành phố thủ đô và là kết quả của cuộc tranh luận đang diễn ra giữa Melbourne và Sydney về việc đâu sẽ là thủ đô.

Ugg boots, the popular winter footwear made from sheepskin, originated in Australia.

Ủng Ugg, loại giày mùa đông phổ biến được làm từ da cừu, có nguồn gốc ở Úc.

Đỗ