21 Amazing Facts About Alcohol
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 212
Minutes to read: 3
Topic: Food
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
If you have a few minutes spare, check out these twenty-one amazing facts about alcohol !

Nếu bạn có vài phút rảnh rỗi, hãy xem 21 sự thật thú vị về các đồ uống có cồn này!

Other than water and tea, beer is the world's most popular beverage .

Ngoài nước và trà, rượu bia là đồ uống phổ biến nhất trên thế giới.

Until 1970, daily rum rations were given to British Sailors for over 300 years.

Cho đến năm 1970, khẩu phần rượu rum hàng ngày đã được trao cho các Thủy Thủ Anh trong hơn 300 năm.

The 18th amendment triggered prohibition making it illegal to transport, manufacture and sell alcohol within the United States.

Tu chính án lần thứ 18 đã ban hành lệnh cấm vận chuyển, sản xuất và bán rượu trong nước Mỹ là bất hợp pháp.

It was repealed by the 21st amendment .

Nó đã bị bãi bỏ bởi tu chính án lần thứ 21.

Despite filling everyone who drinks it with joy , alcohol is actually a depressant .

Mặc dù khiến tất cả những người uống nó vui vẻ, nhưng rượu thực sự là một chất gây trầm cảm.

The phrase " rule of thumb " derives from the fact that brewers would use their thumb to determine if the liquid was at ideal temperature to add yeast .

Cụm từ "quy tắc ngón tay cái" bắt nguồn từ thực tế là các nhà sản xuất rượu bia sẽ sử dụng ngón tay cái của họ để xác định xem chất lỏng có ở nhiệt độ lý tưởng để thêm men vào hay không.

Wine is mentioned in the Christian Bible over 500 times.

Rượu được nhắc đến trong Kinh Thánh của đạo Cơ Đốc hơn 500 lần.

Bourbon whiskey made primarily from corn was invented in America in the 18th Century.

Rượu whisky Bourbon được làm chủ yếu từ ngô được chế tạo ở Mỹ vào thế kỷ 18.

In 1876, the red triangle logo for Bass Pale Ale was made the world's first trademark .

Năm 1876, biểu tượng hình tam giác màu đỏ cho loại bia thủ công Pale Ale của công ty sản xuất bia Bass được trở thành nhãn hiệu thương mại đầu tiên trên thế giới.

Despite being mostly legal , alcohol is a drug .

Mặc dù hầu hết các loại rượu là hợp pháp, nhưng rượu là một loại ma túy.

Although most religions condemn the excessive consumption of alcohol , the Mormon Church and Islam forbid all consumption .

Mặc dù hầu hết các tôn giáo chỉ lên án việc tiêu thụ quá nhiều rượu, nhưng Giáo Hội Mặc Môn (Mormon Church) và đạo Hồi lại cấm mọi hoạt động tiêu thụ.

During prohibition , wine growers sold grape juice warning buyers not to follow a detailed set of instructions to turn it into wine.

Trong thời gian bị cấm, những người trồng nho đã bán nước ép nho cảnh báo người mua không nên làm theo một bộ hướng dẫn chi tiết để biến nó thành rượu.

Contrary to urban legend , Jagermeister does not contain elk blood , however the founder was an avid hunter , and the name Jagermeister literally translates to " hunt master ".

Trái ngược với truyền thuyết thành thị, rượu thảo mộc Jagermeister không chứa máu nai sừng tấm, tuy nhiên người sáng lập là một thợ săn đầy nhiệt huyết, và cái tên Jagermeister dịch theo nghĩa đen là "bậc thầy săn bắn".

The first beer can was invented in 1935.

Bia lon đầu tiên được phát minh vào năm 1935.

Vodka's popularity in Russia was due to the fact it would not freeze during their cold winters.

Sự phổ biến của Vodka ở Nga là do nó không bị đóng băng trong mùa đông lạnh giá của họ.

80-proof vodka freezes at -27°C.

Vodka 80 độ proof (tương đương nồng độ cồn 40%) chống đông lạnh ở -27 ° C.

Pilgrim has bought more beer than water with him on the Mayflower.

Người hành hương đã mua nhiều bia hơn nước để đem theo cùng với ông ta ở trên tàu Mayflower.

At the time, beer was often safer and cleaner to drink.

Vào thời điểm đó, bia thường an toàn hơn và sạch hơn để uống.

Vodka was originally used for medicinal purposes , however like the pharmaceuticals of today, it was eventually used for fun.

Vodka ban đầu được sử dụng cho mục đích y học, tuy nhiên giống như dược phẩm ngày nay, nó cuối cùng được sử dụng để mua vui.

Despite the perceived warming effects , alcohol actually lowers your body temperature .

Mặc dù có tác dụng làm ấm cơ thể, rượu thực sự làm giảm nhiệt độ cơ thể của bạn.

Beer is the world's oldest alcoholic beverage .

Bia là đồ uống có cồn lâu đời nhất thế giới.

In fact, the world's first document was an Ancient Sumerian tablet depicting a recipe for beer.

Trên thực tế, tài liệu đầu tiên trên thế giới là một tấm bia cổ của người Sumer mô tả công thức nấu bia.

Oenophobia is the fear of wine.

Oenophobia là từ dùng để chỉ chứng sợ rượu.

Vodka is great for removing foot odor .

Vodka rất tốt để khử mùi hôi chân.

Tequila does not contain the worm in it.

Tequila không chứa sâu trong đó.

Mezcal does, although it's not even a worm , it's a moth larva .

Mezcal có, mặc dù nó thậm chí không phải là một con sâu, nó là một ấu trùng bướm đêm.

Tăng