15 Cool Candy Cane Facts
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 137
Minutes to read: 2
Topic: Food
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Who doesn't love the red and white striped peppermint-flavored candy sticks ?

Ai mà lại không yêu thích những cây kẹo gậy hương bạc hà sọc đỏ và trắng chứ?

They are mainly associated with Christmas and can be used for a tasty treat or a traditional Christmas tree decoration .

Chúng chủ yếu gắn liền với Lễ Giáng Sinh, và có thể được sử dụng để làm buổi chiêu đãi ngon lành hoặc trang trí cây thông Noel truyền thống.

If you love this Christmas candy, or just want to learn more, check out these 15 cool facts about candy canes.

Nếu bạn yêu thích món kẹo Giáng sinh này, hoặc chỉ muốn tìm hiểu thêm, hãy xem 15 sự thật thú vị về kẹo cây gậy.

National Candy Cane Day is celebrated on 26th December in the United States.

Ngày Kẹo Gậy Quốc Gia được tổ chức vào ngày 26 tháng 12 tại Hoa Kỳ.

The world's largest candy cane was created in 2011 and was 63 feet tall.

Kẹo cây gậy lớn nhất thế giới được tạo ra vào năm 2011 và cao 63 feet.

The average-sized candy cane (5 inches) weighs roughly half an ounce and only has 50 calories.

Một cây kẹo gậy cỡ trung bình (5 inch) nặng khoảng nửa ounce và chỉ có 50 calo.

Candy canes do not have any fat or cholesterol.

Kẹo cây gậy không có bất kỳ chất béo hoặc cholesterol.

A candy cane turned upside down reveals the letter J, which many believe represents Jesus.

Một cây kẹo gậy bị lật ngược cho thấy chữ J, mà nhiều người tin rằng tượng trưng cho Chúa Giê-su.

It is believed by many that the white of the candy cane represents the purity of Jesus.

Nhiều người tin rằng màu trắng của cây kẹo tượng trưng cho sự tinh khiết của Chúa Giê-su.

Originally, candy canes were only white and they didn't have the bend .

Ban đầu, những cây kẹo gậy chỉ có màu trắng và chúng không có phần uốn cong.

The first candy cane was made over 350 years ago.

Cây kẹo gậy đầu tiên được làm cách đây hơn 350 năm.

The candy cane was first mentioned in association with Christmas in 1874.

Cây kẹo gậy được nhắc đến lần đầu tiên liên quan đến Lễ Giáng Sinh năm 1874.

In 1882, candy canes were first hung on Christmas trees .

Năm 1882, cây kẹo gậy lần đầu tiên được treo trên cây thông Noel.

The red and white striped candy canes were first made around 1900.

Những chiếc kẹo cây gậy sọc đỏ và trắng lần đầu tiên được sản xuất vào khoảng năm 1900.

In 1921, Brasher O Westerfield invented the machine that could automatically make candy canes.

Năm 1921, Brasher O Westerfield đã phát minh ra một chiếc máy có thể tự động làm kẹo cây gậy.

Before this, each candy cane was made by hand .

Trước khi tạo ra chiếc máy này, mỗi cây kẹo gậy đều được làm bằng tay.

Over 1.7 billion candy canes are made each year around the world .

Hơn 1,7 tỷ kẹo cây gậy được làm mỗi năm trên khắp thế giới.

The traditional flavor for candy canes is peppermint , however, it is also made in a variety of other flavors and colors .

Hương vị truyền thống cho kẹo cây gậy là bạc hà, tuy nhiên, nó cũng được làm với nhiều loại hương vị và màu sắc khác.

Candy canes can also be used for toppings on desserts or as an extra in hot chocolate , yes, a candy cane hot chocolate stirrer !

Kẹo cây gậy cũng có thể được sử dụng để phủ lên trên các món tráng miệng hoặc như một phần bổ sung trong sô-cô-la nóng, vâng, một máy khuấy sô-cô-la nóng dạng kẹo!

Tăng