13 Fun Sugar Facts
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 198
Minutes to read: 2
Topic: Food
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
How much do you really know about sugar?

Bạn thực sự biết bao nhiêu về đường?

Different sugar studies consistently find that people have some misconceptions about sugar.

Các nghiên cứu về đường khác nhau liên tục phát hiện ra rằng mọi người có một số quan niệm sai lầm về đường.

Test your own knowledge of sugar here with these fun sugar facts.

Kiểm tra kiến thức của riêng bạn về đường tại đây với những thông tin thú vị về đường.

Sugar is found in the fibers of all plants , as a by-product of the process of photosynthesis .

Đường được tìm thấy trong chất xơ của tất cả các loại thực vật, như một sản phẩm phụ của quá trình quang hợp.

Sugar occurs naturally in fruits , dairy products , grains , and vegetables .

Đường xuất hiện tự nhiên trong trái cây, các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc và rau quả.

Sugar is only found in high enough concentrations from two plants to make sugar crystals for food consumption : sugarcane and sugar beets .

Đường chỉ được tìm thấy ở nồng độ đủ cao từ hai loại cây để tạo thành tinh thể đường cho việc tiêu thụ thực phẩm: mía và củ cải đường.

Carbohydrates can be obtained from three different sources : sugar, fiber, and starch .

Carbohydrate có thể được lấy từ ba nguồn khác nhau: đường, chất xơ và tinh bột.

Carbohydrates are necessary for human and animal survival as the building blocks of cells.

Carbohydrate cần thiết cho sự tồn tại của con người và động vật như là các khối xây dựng của tế bào.

Contrary to what many people believe, there are only 15 calories in a teaspoon of sugar, which can be burned off in 15 minutes simply by socializing with other people.

Trái ngược với những gì nhiều người nghĩ, chỉ có 15 calo trong một thìa cà phê đường, có thể được đốt cháy trong 15 phút đơn giản bằng cách giao tiếp với người khác.

Sugar does not make a person gain weight .

Đường không làm cho một người tăng cân.

Consuming too many calories is what causes a person to gain weight , regardless of where the calories are found.

Tiêu thụ quá nhiều calo là nguyên nhân khiến một người tăng cân, bất kể lượng calo đó được tìm thấy ở đâu.

Sugarcane is a species of grass native to Southeast Asia.

Mía là một cây thân cỏ có nguồn gốc từ Đông Nam Á.

There are 37 different species of sugarcane and they all crossbreed with one another.

Có 37 loài mía khác nhau và tất cả chúng đều lai với nhau.

According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, sugarcane is the world's largest crop .

Theo Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc, mía là cây trồng lớn nhất thế giới.

168 million tons of sugar were produced around the world in 2011.

168 triệu tấn đường được sản xuất trên khắp thế giới vào năm 2011.

80% of the world's sugar production comes from sugarcane , while the other 20% comes from sugar beets .

80% sản lượng đường trên thế giới đến từ mía, trong khi 20% còn lại là từ củ cải đường.

Before sugar became more widely available in the 18th Century, common people relied on honey for sweetening foods.

Trước khi đường phổ biến rộng rãi hơn vào thế kỷ 18, người dân thường dựa vào mật ong để làm ngọt thực phẩm.

Christopher Columbus was the first person to bring sugarcane to the New World.

Christopher Columbus là người đầu tiên mang mía đến Tân thế giới.

Brown sugars contain more vitamins and minerals than granulated sugars (white table sugars), according to nutritional information listed in the USDA Nutrient Database .

Đường nâu chứa nhiều vitamin và khoáng chất hơn đường dạng hạt (đường trắng), theo thông tin dinh dưỡng được liệt kê trong Cơ Sở Dữ Liệu Dinh Dưỡng của USDA.

When it comes to food there are two types of sugar: added sugar and naturally occurring sugar .

Khi nói đến thực phẩm, có hai loại đường: đường bổ sung và đường tự nhiên.

The body can't tell the difference between the two because they have the same chemical composition .

Cơ thể không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai chất này vì chúng có cùng thành phần hóa học.

Labels on food packages include both added and naturally occurring sugars, while ingredient lists include only added sugars .

Nhãn trên các bao bì thực phẩm bao gồm cả đường bổ sung và đường tự nhiên, trong khi danh sách thành phần chỉ bao gồm đường bổ sung.

Added sugars are usually natural sweeteners other than granulated sugars .

Đường bổ sung thường là chất làm ngọt tự nhiên khác với đường cát trắng.

According to TotalHealth, men and women should consume different amounts of sugar.

Theo TotalHealth, đàn ông và phụ nữ nên tiêu thụ lượng đường khác nhau.

Women should limit their sugar consumption to 6 tsp.

Phụ nữ nên hạn chế tiêu thụ đường ở mức 6 muỗng cà phê.

Per day, while men may eat as many as 9 tsp.of sugar per day.

Trong khi mỗi ngày nam giới có thể ăn tới 9 muỗng cà phê đường mỗi ngày.

Tăng